Menu
Město Rousínov
MěstoRousínov

Odbor vnitřních věcí

 • Vedoucí odboru, matrika, evidence obyvatel, přestupky: Mgr. Petra Hrachovinová
 • Matrika, evidence obyvatel: Markéta Hladká
 • Podatelna a sekretariát starosty: Hana Škvarková

Kontakty na osoby

Popis činnosti

 • Odbor zajišťuje vedení matrik, evidenci obyvatel, rušení trvalého pobytu, Czech Point, vidimaci a legalizaci,
 • Sekretariát zajišťuje administrativní práce pro starostu města, místostarostu a tajemníka MěÚ, vede evidenci došlé pošty, spisovou agendu MěÚ v elektronické i listinné formě
 • Agendu ztrát a nálezů
 • Přidělování čísel popisných a orientačních
 • Vede úřední desku fyzickou i elektronickou, odpovídá za vyvěšování a sejmutí dokumentů na úřední desce
 • Vede evidenci přestupků
 • Zajišťuje vedení voleb
 • Hlášení městského rozhlasu

Pod odbor náleží oddělení sociálních věcí s pečovatelskou službou.

Obřadní síň Městského úřadu v Rousínově

se nachází v budově „Staré radnice“, Sušilovo náměstí 68/58.

Stará radnice v Rousínově

Přístup je bezbariérový, do prvního patra, kde je obřadní síň, je výtah. Parkování zajištěno přímo před budovou.

Kapacita obřadní síně je cca 40 osob.

Obřadní síň

Obřadní síň je využívána zejména k následujícím obřadům:

Svatební obřad

Svatební obřad 01

Svatební obřad 02

Jak vyřídit svatební obřad?

Pokud se rozhodnete uzavřít sňatek právě na naší radnici nebo v rámci našeho správního obvodu, je třeba kontaktovat matriku MěÚ v Rousínově, Sušilovo náměstí 84/56:

Mgr. Petra Hrachovinová 

hrachovinova@rousinov.cz

tel: +420 517 324 838

Markéta Hladká

hladka@rousinov.cz

tel: +420 517 324 821

Svatbu si prosím rezervujte přes rezervační systém na webových stránkách města.

Poté je nutné se zastavit i osobně na matriku k sepsání dokumentů (zhruba 2 měsíce před obřadem, v případě cizinců se telefonicky domluvte, co nejdříve).

Základní doklady potřebné k uzavření manželství:

 • Platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost (občanský průkaz nebo cestovní doklad)
 • Originál rodného listu
 • Rozvedení rozhodnutí soudu o rozvodu manželství s doložkou o nabytí právní moci
 • Ovdovělí úmrtní list zemřelého manžela/manželky

Základní doklady potřebné k uzavření partnerství:

 • Platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost (občanský průkaz nebo cestovní doklad)
 • Originál rodného listu
 • Rozvedení rozhodnutí soudu o rozvodu manželství s doložkou o nabytí právní moci, nebo pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství
 • Ovdovělí úmrtní list zemřelého manžela/partnera

 

Rada města schválila úředně stanovenou dobu uzavírání manželství každou sudou sobotu od 10-13 hodin bez správního poplatku, s výjimkou zákonem stanoveného zpoplatnění pro cizince. Oddání v Rousínově se provádí standardně v obřadní síni, přičemž je možnost hudebního doprovodu a recitace, květinové výzdoby, přípitku a proslovu na míru. Mimo dobu stanovenou radou obce, nebo na jiném vhodném místě v našem správním obvodu je pro občany ČR správní poplatek dle zákona 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Dále je dle Pravidel pro provozní platby při konání obřadu účtována smluvní platba dle následujících pravidel:

Pravidla provozních plateb při konání obřadů Typ: DOCX dokument, Velikost: 62.77 kB

 

V případě uzavření partnerství stanovuje matriční úřad dobu pro uzavírání partnerství shodně s uzavíráním manželství (tedy každou sudou sobotu v obřadní síni od 10 - 13 hod. bez správního poplatku, ostatní termíny jsou dle zákona o správních poplatcích), také je možné uzavřít partnerství  bez správního poplatku v kanceláři matriky, a to v pracovních dnech s výjimkou zákonem stanoveného zpoplatnění pro cizince.

 
Správní poplatky dle zákona od 1.1.2024
Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství mezi osobami, které nemají trvalý pobyt na území České republiky - 5000 Kč
Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství mezi osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky - 3000 Kč
Vydání povolení uzavřít manželství nebo vstoupit do registrovaného partnerství mimo určené místo nebo dobu (mimo obřadní síň sudou sobotu od 10-13 hod.) - 3000 Kč
Vydání osvědčení k církevnímu sňatku - 500 Kč
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství - 500 Kč
Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu - 300 Kč
 
Poplatky se hradí osobně při sepisování dokumentů.
 
Skladby hrající při obřadu (možnost i vlastního výběru a i mimo uvedené): 

Vyberte si, prosím, jednu skladbu ke každé části obřadu:

Příchod
Uprostřed obřadu
Prstýnky
Závěr - gratulace
 
Felix Mendelssohn Bartholdy: Svatební pochod
Christina Perri: Thousand Years
Johann Pachelbel: Canon in D
Richard Wagner: Svatební pochod z opery Lohengrin
Angelo Michajlov: Já ti prstýnek dám
Karel Svoboda: Tři oříšky
Karel Svoboda: Z pekla štěstí
Uhlíř/Svěrák: Voda voděnka
Uhlíř/Svěrák: Nám se stalo něco překrásného
Tomáš Klus: Slyším své srdce bít
Christina Perri: Thousand Years
Ed Sheeran: Thinking Out Loud
Ed Sheeran: Perfect
Demi Lovato: Let It Go (Ledové království)
Alan Silvestri: Forrest Gump
Andrew Lloyd Webber: Memory
Dana Glover: It is you
Lucie Vondráčková: Kdo tě má rád
Kristina: Navždy
Gounod: Ave Maria
Věra Špinarová: Jednoho dne se vrátíš
Lennon: Imagine
The Beatles: Yesterday
Pixies: Where Is My Mind piano version
Yiruma: River Flows in Your
Jarda Svoboda: Svatební
Lucie Vondráčková: Láska na 100 let
Leonard Bernstein: One hand, one heart
Presley: Can't help falling in love
Presley: Only you
The Beatles: Imagine
Bryan Adams: Everything I do, I do it for you
Titanic: My heart will go on
Inod: Happy Moments
Nightwish: Swanheart
Hra o trůny: Soundtrack
La la land: City Of Stars
La la land: Mia & Sebastian's Theme
Fantastická zvířata: A Close Friends
Enya: Orinoco Flow "Sail Away"
Forrest Gump: Feather Theme
Stephen Sanchez: Until I Found You
Never Enough: The Greatest Showman
Tina Turner: Simply The Best
Cohen: Hallelujah
Forest Gump: Main theme

 

Oddávající města Rousínova:

Ing. Jiří Lukášek
Zdeněk Šedý
Bc. Jakub Kříž
Jan Brtník
Mgr. Terezie Zatloukalová
 

Oddávající

Po domluvě s oddávajícím a matrikou je možné sňatek uzavřít i na jiném vhodném místě. Mezi velmi oblíbené romantické místo patří např. Zámecký park a Oranžerie v Habrovanech...

Svatba park Habrovany

Svatba park Habrovany

 

Svatba park Habrovany

....další oblíbené místo je u kulturního střediska v Komořanech.

 
Obce, které patří do našeho správního obvodu, a ve kterých probíhají sňateční obřady, jsou:
Komořany, Podbřežice, Habrovany a Olšany.
Zlaté svatby

Na žádost manželů, kteří oslaví 50. výročí uzavření manželství nebo jiné významné svatební jubileum, je možné připravit slavnostní obřad. Matrikářka po dohodě s rodinou sjedná termín a zajistí slavnostní projev.

Vítání občánků

Jedním z dalších obřadů je slavnostní uvítání nově narozených dětí do života a mezi občany našeho města. Vítání občánků se koná v parku za Záložnou a jsou zvány děti s trvalým pobytem v Rousínově, tj. ze všech jeho částí Slavíkovice, Rousínovec, Kroužek, Vítovice, Královopolské Vážany a Čechyně.

Jedná se o děti přibližně ve věku 6 měsíců - 2 let. Vítání probíhá na jaře každého roku.

Park za Záložnou

Podpora bydlení pro občany města Rousínova

Město Rousínov disponuje několika městskými byty, které pronajímá občanům. Žádosti o tyto byty se podávají na základě vypsání výběrového řízení po uvolnění bytu. Evidenci podání žadatelů o byt, zpracovaných žádostí a veškerých dokladů vztahujících se k projednání v radě města a oznámení výsledků pronajímání bytů, vede a provádí Odbor vnitřních věcí Městského úřadu v Rousínově. Oznámení o pronájmu bytu ve výběrovém řízení zveřejní odbor vnitřních věcí na úřední desce po dobu alespoň 10 dnů. Žadatel o pronájem bytu ve výběrovém řízení předkládá odboru vnitřních věcí městského úřadu vlastní písemnou žádost. Do žádosti uvede žadatel i seznam osob, kteří s ním budou v bytě bydlet, jejich jméno, příjmení, datum narození a vztah k žadateli. Rada města rozhodne příslušným usnesením o výsledku pronájmu bytu ve výběrovém řízení.

Podpora bydlení pro mladé rodiny

Město Rousínov pronajímá mladým rodinám tzv. startovací byty. Smlouva může být uzavřena pouze s osobou z cílové skupiny, která nemá ke dni uzavření smlouvy vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytovému domu, rodinnému domu, bytu, ani je neužívá právem věcného břemene. Tuto podmínku musí splňovat i všechny další osoby v domácnosti, které mají užívat byt. Žadatel o pronájem startovacího bytu předkládá oddělení sociálních věcí městského úřadu žádost. O přidělení bytu rozhoduje rada města. Žádost je ke stažení pod sociálním oddělením.

Podpora bydlení pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Dům s pečovatelskou službou (D-CHB = Dům-centrum harmonického bydlení) poskytuje seniorům a osobám zdravotně postiženým nájemní bydlení. Žadatel o pronájem bytu v 

D-CHB předkládá žádost spolu s lékařskou zprávou o zdravotním stavu a souhlasem se zpracováním osobních údajů Oddělení sociálních věcí Městského úřadu v Rousínově. O přidělení bytu rozhoduje rada města. Žádost je ke stažení pod sociálním oddělením.

Ztráty a nálezy

Má se za to, že nalezená věc není opuštěná. Kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo, pokud se nejedná o nálezy, pro jejichž nakládání platí zvláštní právní předpisy.

Přihlásí-li se vlastník věci před uplynutím lhůty tří roků od jejího odevzdání obci, je povinen před převzetím věci prokázat svou totožnost a provést úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s opatrováním věci. Jestliže se přes učiněná opatření nepodaří zjistit vlastníka nálezu a nepřihlásí-li se o věc vlastník do tří let od jeho odevzdání, stává se vlastníkem movitých věcí nalezených a opuštěných město Rousínov.

 • Nalezené věci se odevzdávají na podatelně Městského úřadu Rousínov, Sušilovo náměstí 84/56 u paní Hany Škvarkové, kancelář č. 5 na recepci v přízemí. Tel.: 517 324 820, mobil: 770 162 325.
 • Nalezená zvířata se odevzdávají na Městskou policii Rousínov, Skálova 4. V případě nálezu zvířete zjevně určeného k zájmovému chovu postupuje MP tak, že po zaevidování nálezu a jeho zveřejnění nalezené zvíře předá příslušnému zařízení.

Každé z uvedených pracovišť vede vlastní knihu nálezů.

Nalezené věci budou vyvěšeny zde na stránkách města, pod odborem vnitřních věcí.

Byla-li věc nalezena ve veřejné budově či veřejném dopravním prostředku, je takový nález odevzdán provozovateli těchto zařízení, který s nimi naloží podle jiných právních předpisů.

Občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy, zbrojní průkazy a jiné doklady vydané orgány státní správy se předávají k provedení opatření příslušnému orgánu, který je vydal.

Kreditní a platební karty či drobné písemnosti, u kterých je majitel neznámý a nelze ho v evidenci pobytu zjistit, se odesílají příslušné instituci.

 

08. března 2023 Nález dětského batůžku s oblečením

14. března 2023 Čipová karta ID Brno

18. dubna 2023 Nález Inzulínové pero

09. května 2023 se na ovále v Rousínově našlel svazek klíčů s čipem 

06. června 2023 ve Slavíkovicích se našel klíč s plyšovým přívěškem

22. srpna 2023 za ulicí Tománkova - Rousínov se našel klíč s přívěškem 

07. srpna 2023 v Rousínově na náměstí u bankomatu nález optických brýlí  

25. září 2023 v Rousínově na cyklostezce do Královopolských Vážan u mostu nález dětského jízdního kola 

11. ledna 2024 v Rousínově na Sušilově náměstí nález sportovních hodinek  

12. března 2024 v Rousínově na Sušilově náměstí nález mobilního telefonu 

03. dubna 2024 v Rousínově se našel mobilní telefon na trávě mezi duhovým a kamínkovým hřištěm 

Pravidla pro hlášení městským rozhlasem

Rada města Rousínova schválila Směrnici č. 01/2016 k provozu a užívání městského rozhlasu a stanovení poplatků za rozhlasové relace, která nabyla účinnosti 01.09.2016.

Těmito pravidly jsou povinni se řídit všichni žadatelé, kteří chtějí využít městský rozhlas k vyhlášení zprávy, informace nebo oznámení.

Městský rozhlas je určen k informování veřejnosti na území města Rousínova o aktuálních zprávách, informacích a oznámeních nebo pro jiný aktuálně potřebný účel města a doplnil tak systém zveřejňování informací a zpráv prováděný jiným způsobem – vývěsky, úřední deska, internet, zpravodaj města.

Hlášení městského rozhlasu probíhá centrálně do všech místních částí města Rousínova – Rousínov, Rousínovec, Čechyně, Slavíkovice, Královopolské Vážany, Kroužek, Vítovice. 

Městský rozhlas mohou využívat i jiné subjekty a instituce, které chtějí informovat občany města Rousínova o mimořádných událostech nebo o svých zájmech a potřebách.

Pravidelným hlášením se rozumí hlášení v pracovních dnech pondělí, středa, pátek vždy v 17.45 hodin. Připadne-li některý z těchto dnů na den pracovního volna, není povinností provozovatele městského rozhlasu zajistit náhradní hlášení v jiný den.

Rozhlasovou relací se pro účely této směrnice rozumí ucelený blok jednotlivých zpráv a informací, který se v jedné rozhlasové relaci jedenkrát opakuje.

Text hlášení nesmí být v rozporu s platnými právními předpisy, nesmí obsahovat jakékoliv vulgarismy, či přesvědčování a podněcování rasové a národnostní nesnášenlivosti nebo podporu alkoholismu a toxikománie.

Žádost o vyhlášení se podává zásadně písemně a musí obsahovat stručný text, požadovaný počet relací, termín prvního hlášení a adresu a kontakt na žadatele. Žádost musí být předána nejpozději do 12 hodin dne stanoveného k pravidelnému hlášení, počet hlášení je omezen na čtyři hlášení vztahující se k jedné akci či události.

Komerční hlášení je hlášení provedené za účelem zisku žadatele, nebo které může žadateli zisk přinést. Jedná se o nabídku prodeje různých výrobků a služeb, reklamu a inzerci, upoutávku na prodejní akci, kulturní či jinou akci, pořádanou právnickou nebo fyzickou osobou za účelem zisku, nebo jejímž uskutečněním může být dosaženo zisku. Reklama a inzerce nesmí obsahovat seznam prodávaného zboží, ale jen obecně stanovený sortiment, bez uvedení ceny. Komerční hlášení jsou zpoplatněna částkou 100,- Kč za jedno hlášení. Částkou 60,- Kč jsou zpoplatněna běžná oznámení, zprávy a informace ostatních subjektů nekomerčního charakteru a blahopřání k významným životním jubileím.  Bezplatně jsou zveřejňovány informace o činnosti Městského úřadu v Rousínově, města Rousínova a jeho orgánů, výborů a komisí, příspěvkových organizací, organizačních složek zřízených městem Rousínovem, o kulturních, sportovních, společenských a jiných akcích pořádaných městem Rousínovem a jím zřízených příspěvkových organizací, organizací, jejichž činnost je dotována z rozpočtu města Rousínova, pokud nemají vyloženě komerční charakter, klubů a spolků organizovaných ve městě, pokud nemají vyloženě komerční charakter, o úředních sděleních Krajského úřadu Jihomoravského kraje, jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému aj., pokud o vyhlášení požádají, jednotlivých ministerstev ČR, zdravotnických zařízení, týkající se změny provozní doby a nepřítomnosti a o plánovaných výlukách a neočekávaných haváriích v dodávkách vody a tepla.

Požadavek na hlášení v jinou než uvedenou dobu je považován za požadavek o mimořádné hlášení. Jedná se např. o zastavení dodávek elektrické energie, tepla, vody, nalezení živého zvířete, oprava městského rozhlasu, komerční hlášení apod. V těchto případech se poplatky za vyhlášení vynásobí koeficientem 2.

Hlášení, která mají politický charakter a hlášení politických stran v době mimo oficiální předvolební kampaň mohou být zařazeny do rozhlasových relací pouze se souhlasem rady města, proto musí žadatel podat svou žádost o vyhlášení příspěvku dostatečně včas (cca 21 dnů před termínem prvního hlášení).

Relace budou zveřejněné na webových stránkách města www.rousinov.cz, vždy poslední tři hlášení.  

Podrobné informace k volbě prezidenta republiky 2023 naleznete na stránkách:
 
Žádost o vydání voličského průkazu:

Související články

Úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
2
7
2
8
2
9
3
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
2
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
2
22
1
23
1
24
1
25
2
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
1
1
2 3 4 5

Kalendář svozu odpadu

Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
13 14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24
25
26
27 28
29
30
1
2
3
4 5

Aktuální teplota

14.4.2024 14:04

Aktuální teplota:

25.1 °C

Vlhkost:

34.4 %

Rosný bod:

8.3 °C

Rozklikávací rozpočet

Klikací rozpočet

Hlášení závad

Hlášení závad

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:328
TÝDEN:4238
CELKEM:1615833