Obsah

Právní předpisy pro město

Seznam nejdůležitějších právních předpisů, kterými se řídí město Rousínov

 

Číslo předpisu v platném znění Název předpisu

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb.

Ústava České republiky

Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb.

o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky

Zákon č. 128/2000 Sb.

o obcích ( obecní zřízení)

Zákon č. 314/2002 Sb.

o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností

Zákon č. 51/2020 Sb.

o územně správním členění státu

Zákon č. 553/1991 Sb.

o obecní policii

Zákon č. 500/2004 Sb.

správní řád

Zákon č. 250/2016 Sb.

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Zákon č. 85/1990 Sb.

o právu petičním

Zákon č. 84/1990 Sb.

o právu shromažďovacím

Zákon č. 89/2012 Sb.

občanský zákoník

Zákon č. 22/2004 Sb.

o místním referendu a o změně některých zákonů

Zákon č. 152/1994 Sb.

o volbách do zastupitelstev obcí

Zákon č. 491/2001 Sb.

o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

Zákon č. 106/1999 Sb.

o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 110/2019 Sb.

o zpracování osobních údajů

Zákon č. 172/1991 Sb.

o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí

Zákon č. 526/1990 Sb.

o cenách

Zákon č. 250/2000 Sb.

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Zákon č. 219/2000 Sb.

o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích

Zákon č. 280/2009 Sb.

daňový řád

Zákon č. 565/1990 Sb.

o místních poplatcích

Zákon č. 186/2016 Sb.

o hazardních hrách

Zákon č. 634/2004 Sb.

o správních poplatcích

Zákon č. 183/2006 Sb.

o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon)

Zákon č. 329/2011 Sb.

o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

Zákon č. 110/2006 Sb.

o životním a existenčním minimu

Zákon č. 111/2006 Sb.

o pomoci v hmotné nouzi

Zákon č. 359/1999 Sb.

o sociálně - právní ochraně dětí

Zákon č. 455/1991 Sb.

o živnostenském podnikání

Zákon č. 570/1991 Sb.

o živnostenských úřadech

Zákon č. 13/1997 Sb.

o pozemních komunikacích

Zákon č. 111/1994 Sb.

o silniční dopravě

Zákon č. 301/2000 Sb.

o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

Zákon č. 133/2000 Sb.

o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů

Zákon č. 561/2004 Sb.

školský zákon

Zákon č. 326/2000 Sb.

o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy

Zákon č. 312/2002 Sb.

o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Zákon č. 159/2006 Sb.

o střetu zájmů

Zákon č. 320/2002 Sb.

o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů

Zákon č. 132/2006 Sb.

o kronikách obcí