Menu
Město Rousínov
MěstoRousínov

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Město Rousínov

Město Rousínov vzniklo podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Sušilovo náměstí 84 / 56
683 01 Rousínov
Telefon: 517 324 820
E-mail: radnice@rousinov.cz
WWW: rousinov.cz
ID Datové schránky: f92bbqf
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Sušilovo náměstí 84 / 56
  683 01 Rousínov
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Sušilovo náměstí 84 / 56
  683 01 Rousínov
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 – 11:0012:00 – 17:00
  středa8:00 – 11:0012:00 – 17:00
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  e-podatelna@rousinov.cz

  Další informace jsou na stránce podatelny.

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: f92bbqf
19-1561324309/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
00292281
Nejsme plátci DPH

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
 • e-mailem: radnice@rousinov.cz
 • elektronickým podáním: e-podatelna@rousinov.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 517 324 820

Úřední hodiny Po, St - 08:00-11:00 a 12:00-17:00
 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může žadatel podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací)
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Rousínov vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Organizace je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady.

  Sazebník úhrad za poskytování informací Rousínov (220.25 kB)

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Rousínov poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva 2007

vyrocni_zprava.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 16,3 kB
Staženo: 722×

Výroční zpráva 2008

vyrocni_zprava_2008.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 19,96 kB
Staženo: 704×

Výroční zpráva 2009

vyrocni_zprava_2009.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 20,72 kB
Staženo: 677×

Výroční zpráva 2010

vyrocni_zprava_2010.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 22,23 kB
Staženo: 705×

Výroční zpráva 2011

vyrocni_zprava_2011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 19,99 kB
Staženo: 670×

Výroční zpráva 2012

vyrocni_zprava_2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 19,56 kB
Staženo: 663×

Výroční zpráva 2013

vyrocni_zprava_2013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 20,24 kB
Staženo: 757×

Výroční zpráva 2014

vyrocni_zprava_2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 20,12 kB
Staženo: 674×

Výroční zpráva 2015

vyrocni_zprava_2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 255,11 kB
Staženo: 654×

Výroční zpráva 2016

Vyrocni_zprava_2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 252,62 kB
Staženo: 710×

Výroční zpráva 2017

Vyrocni_zprava 2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 252,03 kB
Staženo: 403×

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 252,62 kB
Staženo: 427×

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 252,31 kB
Staženo: 360×

Výroční zpráva 2020

Výroční_zpráva 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 251,1 kB
Staženo: 240×

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva za rok 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 251,96 kB
Staženo: 183×

Výroční zpráva 2022

Výroční zpráva za rok 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 402,03 kB
Staženo: 112×

Výroční zpráva 2023

Výroční zpráva za rok 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 403,09 kB
Staženo: 40×

Přehled žádostí o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění podaných na MěÚ Rousínov (od roku 2017)

 

1. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., týkající se šikanózních žádostí o informace

Otázky:
 • Vedete jakoukoliv evidenci tzv. šikanózních žádostí o informace? (jako příklad šikanózní žádosti lze uvést nadměrný počet žádostí žadatele, které spolu obsahově nesouvisejí či neúčelné lpění na formalitách)
 • Pokud ano, kolik takových žádostí evidujete? (např. ročně nebo v porovnání s ostatními žádostmi), případně, zda se setkáváte s dalšími či jinými případy, které podle Vás lze označit za záměrně šikanózní výkon práva na informace
 • Počet vyřízených žádostí o informace v letech 2015-2016?
Odpovědi:
 • Nevedeme evidenci tzv. šikanózních žádosti o informace dle uvedeného příkladu.
 • Neobdrželi jsme žádné takovéto žádosti.
 • V letech 2015-2016 jsme vyřídili 9 žádostí o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb.

(žádost byla podána dne 24.2.2017 a vyřízena dne 1.3. 2017 -  řešil tajemník MěÚ) 

 

2. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., týkající se zaslání investičních plánů

Otázky:
 • Žádáme o zaslání investičních plánů Vašeho města pro rok 2017, resp. stavebních projektů, které jsou plánovány městem na rok 2017 a budou financovány z rozpočtu obce nebo jiných veřejných rozpočtu.
Odpovědi:
 • Bylo zasláno Oznámení o výši nákladů. Náklady byly uhrazeny a informace poskytnuty.

(žádost byla podána dne 16.02.2017, výzva k zaplacení byla poslána 20.02.2017, dne 06.03.2017 byla zaplacena a 17.03.2017 byly zaslány požadované plány, odpovězeno odborem VŽP)

 

3.  Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., týkající  se odstranění stavby orlice Mattoni

Otázky:
 • Žádám o informace, jak se řízení o změně užívání stavby orlice Mattoni vyvíjí a v jakém stádiu se momentálně nachází?
Odpovědi:
 • Stavební úřad obdržel závazné stanovisko Městského úřadu Vyškov, odboru životního prostředí - nebyl udělen souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPT. Stavební úřad v návaznosti na toto stanovisko zastavil řízení o změně v užívání stavby - prodloužení doby trvání.
 • Stavební úřad v současné době pokračuje v řízení o odstranění stavby reklamního zařízení Mattoni. Po ústním jednání, vypsaném na začátek dubna, bude vydáno rozhodnutí stavebního úřadu v této věci

(žádost byla doručena elektronicky dne 10.03.2017, vyřízeno dne 22.03.2017, odpovězeno stavebním úřadem)

 

4.  Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., týkající  se smluvního ujednání s autorizovanou obalovou společnosti EKO-KOM, a.s.

Otázka 1:
 • Je Vaše obec na základě jakéhokoli smluvního ujednání či ve vazbě na současně nastavené smluvní vztahy a závazky povinna informovat stávající autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM, a.s., či jiný subjekt (a který), pokud by hodlala
a) deklarovat zájem o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění
povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
b) přistoupit k jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění
povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
c) uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydat potvrzení o spolupráci
a zajištění zřízení sběrných míst ve Vaší obci;
Odpověď:
 • není
Otázka 2:
 • Existuje jakékoli smluvní ujednání či jiný závazek obce nebo jakákoli okolnost na straně obce, které by představovaly překážku nebo okolnost jakkoliv bránící či komplikující
a) deklarování zájmu o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění
povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
b) jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností
zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
c) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydání potvrzení
o spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst ve Vaší obci
Odpověď:
 • není
(žádost byla doručena elektronicky dne 04.07.2017, vyřízeno dne 14.07.2017, odpovězeno tajemníkem MěÚ)
 
5. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., týkající  se odstranění stavby orlice Mattoni
Otázka:
 • Žádám  o informace, zda již bylo vydáno pravomocné rozhodnutí v řízení o odstranění stavby orlice Mattoni, jaká je lhlůta pro odstranění stavby, případně v jakém stádiu se řízení momentálně nachází?
Odpověď:
 • společnost CZECH OUTDOOR podala odvolání v zákonné lhůtě proti usnesení, kterým rozhodl stavební úřad o zastavení řízení o změně v užívání stavby a současně požádala o přesun ústního jednání k zahájení řízení o odstranění stavby do doby vyřešení předběžné otázky - odvolání
 • stavební úřad dne 21.04.2017 předal spis odvolacímu správnímu orgánu

 

6. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., týkající se ochrany osobních údajů

Otázka 1:
 • Jakým způsobem zajišťujete (resp. hodláte zajistit) soulad zpracování osobních údajů s obecním nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady EU č. 2016/679) tzv. GDPR?
Odpověď:
 • Ve spolupráci s externí firmou.
Otázka 2:
 • Zadali jste nebo plánujete zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázku na dodávku služeb pro zajištění souladu vaší organizace s obecným nařízením o ochraně osobních údajů:
Odpověď:
 • Ano.
                                     
Otázka 3:
 • V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, pak uveďte plánovaný termín, kdy bude zadávací řízení uveřejněn
Odpověď:
 • V průběhu měsíce března 2018.
Otázka 4:
 • V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, jak hodláte zajistit soulad zpracování osobních údajů s obecným nařízením o ochraně osobních údajů pouze pro svůj obecní úřad, nebo i pro příspěvkové organizace zřízené Vaší obcí?
Odpověď:
 • I pro příspěvkové organizace zřízené městem.
(žádost byla doručena elektronicky dne 13.02.2018, vyřízeno dne 19.02.2018, odpovězeno tajemníkem MěÚ)
 

7. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., týkající se zajištění výpočetní techniky na volby.

Otázky:
 • Jméno firmy, která Vašemu městu půjčila výpočetní techniku na volby Parlamentu ČR v roce 2017 a Prezidentské volby 2018.
 • Rozsah služby, zda šlo jen o zapůjčení, nebo včetně dalších služeb a kterých.
 • Celkový počet zapůjčených kusů výpočetní techniky. V kusech notebooků a v kusech tiskáren.
 • Cenu za volby Parlamentu ČR v roce 2017.
 • Cenu za prezidentské volby 2018.
Odpovědi:
 • Technika od firmy Vědeckotechnický park TITC, Brno.
 • Šlo o zapůjčení, konzultaci a poradenství.
 • Celkový počet zapůjčených kusů byl 10 ( notebook, tiskárna, myš, klávesnice).
 • Cena za zapůjčenou techniku pro volby do Parlamentu ČR v roce 2017 činila 17 000 Kč včetně DPH.
 • Cena za zapůjčenou techniku pro volby Prezidenta ČR 2018, I. a II. kolo činila 34 500 Kč včetně DPH.
(žádost byla doručena emailem dne 14.02.2018, vyřízeno dne 19.02.2018, odpovězeno tajemníkem MěÚ)
 
8. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., týkající se vydání stavebních povolení
 
Otázka:
 • Kolik bylo vydáno stavebních povolení za období 1.1.2016 do 1.2.2017?
Odpovědi:
 • Bylo vydáno 1 stavební povolení na stavbu rodinného domu na pozemku parc.č. 2310/4 v kastrálním území Rousínov u Vyškova

(žádost byla doručena emailem dne 09.02.2018, vyřízeno 01.03.2018, odpovězeno stavebním úřadem)

 

9. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., týkající se odstranění stavby skleníku a přístřešku s kůlnou

Otázka:
 • Jak skončilo řízení o odstranění stavby skleníku a přístřešku s kůlnou na pozemku parc. číslo 1483/6 v katastrálním území Rousínov u Vyškova?
Odpověď:
 • spisová značka (chybně uvádíte číslo jednací) 2400/2013-539/PJ,  se týká odstranění stavby skleníku a přístřešku s kůlnou na pozemku parcelní číslo 1483/6 v katastrálním území Rousínov u Vyškova. Toto řízení bylo usnesením čj. 2400/2014-4933/PJ, sp. zn. 2400/2013-539/PJ ze dne 08.09.2014 zastaveno z důvodu úmrtí žadatele.
  Č.j. 2400/2013-3938/PJ , spisová značka (chybně uvádíte číslo jednací) 2400/2013-595/PJ ze dne 08.09.2014 je usnesení, kterým se zastavuje řízení o dodatečném povolení předmětných staveb z důvodu úmrtí žadatele.
  Vyrozumění o vydaných usneseních bylo vydáno dne 08.09.2014 pod č.j. 2400/2013-4935/PJ, sp. zn. 2400/2013-595/PJ, toto vyrozumění jste převzal dne 09.09.2014.

(žádost byla doručena emailem dne 12.10.2018, vyřízeno 25.10.2018, odpovězeno stavebním úřadem)

 

10. Žádost o informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb. týkající se Rekonstrukce areálu školy Tyršova - III.etapa

Otázky:
 • Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vyjma zveřejněných - UNISTAV CONSTRUCTION a.s. a ESOX, spol.s.r.o., dle čl.XIII odst. 2 Smlouvy ze dne 22.8.2018, jejíž předmětem je rekonstrukce areálu školy Tyršova - III.etapa.
 • Písemný seznam všech poddodavatelů Zhotovitele byla-li učiněna výzva dle č. XIII odst. 2 věta druhá Smlouvy.
 • Veškerá oznámení Zhotovitele o jeho záměru zadat určitou část Díla poddodavateli dle čl. XIII, odst. 3 Smlouvy.
 • Veškerá schválení nových poddodavatelů dle čl. XIII, odst. 4 Smlouvy.
 • Veškeré souhlasy uděleny dle čl. XIII, odst. 7 Smlouvy.
Odpovědi:
 • Při podpisu smlouvy o dílo byli uvedeni pouze poddodavatelé UNISTAV CONSTRUCTION a.s. a ESOX, spol. s.r.o.
 • Výzva nebyla učiněna.
 • Oznámení o výběru poddodavatele č. 2 ze dne 10.09.2018 - ESOX, spol. s.r.o., Oznámení o výběru poddodavatele č. 3 ze dne 12.09.2018 - GOZ GASTRO, s.r.o., Oznámení o výběru poddodavatele č. 4 ze dne 18.09.2018 - WINDOW HOLDING, a.s., Oznámení o výběru poddodavatele č. 5 ze dne 24.09.2018 - SITEL, spol. s.r.o., Oznámení o výběru poddodavatele č. 6 ze dne 05.10.2018 - HI-servis vzduchotechnika, s.r.o., Oznámení o výběru poddodavatele č. 7 ze dne 09.10.2018 - SETOP, s.r.o., Oznámení o výběru poddodavatele č. 8 ze dne 02.11.2018 - IZOLACE ŠALŠA, s.r.o.
 • Viz. stejná odpověď jako předchozí bod
 • Nebyly uděleny.

 

11. Žádost o informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb. týkající se pozemku parc.č. 2319 v k.ú. Čechyně

Otázka:
 • kapacitnost navazujících komunikací

Odpověď:
 • na předmětnou lokalitu byla zpracována Územní studie v lokalitě Čechyně I., 683 01 Rousínov, dne 31.07.2012, zpracovatel Autorizovaný architekt Ing. arch. Dan Dušek, v minulosti již zrušená po zpracování nového územního plánu města Rousínova. V současné době se zpracovává nová studie území, včetně komunikačních připojení, o postupu zpracování studie se můžete informovat na Městském úřadu, Odbor výstavby a životního prostředí.
  Připojování pozemních komunikací řeší Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 10, povolení vydává příslušný silniční správní úřad. O připojení sousední nemovitosti vyžádá stanovisko vlastníka dotčené pozemní komunikace a závazné stanovisko Policie České republiky.
 

(žádost byla doručena poštou dne 24.07.2019, vyřízeno 05.08.2019, odpovězeno stavebním úřadem)

 

12. Žádost o informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb. týkající se subjektu Domistav CZ a.s. a Domistav HK s.r.o.

 Otázka:
 • Podal uvedený subjekt v minulosti vůči Vašemu  orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek, případně Váš žádám o poskytnutí této nabídky.
Odpověď:
 • Tyto společnosti za období uplynulých 10 let nepodaly žádnou nabídku ve smyslu veřejné zakázky pro město Rousínov.

 

(žádost byla doručena datovou zprávou 19.08.2019, vyřízeno 02.09.2019, odpovězeno odborem výstavby a životního prostředí)

 

13. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se stavebních úprav bytového domu na ulici Rudé armády, parc. č. 1622 a parc. č. 1623/1

Otázka:
 • Pro účely předprojektové přípravy stavby bytového domu na ulici Rudé armády, parc. č. 1622 a parc. č. 1623/1 žádám o informaci o možnosti provést stavební úpravy stávajícího RD na bytový dům a úpravu obecního chodníku před dotčenými pozemky a také jaké podmínky splnění bude město Rousínov požadovat v rámci projektové dokumentace uvedeného záměru.
Odpověď:
 • Realizace stavebního záměru je možná za předpokladu, že budou splněny a dodrženy veškeré legislativní předpisy. Řešení chodníku musí splňovat podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Napojení na silnici II/430, která je v majetku Jihomoravského kraje, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, musí být projednáno s Policií ČR a příslušným silničním správním úřadem.

 

(žádost byla doručena listinnou formou 16.09.2019. vyřízeno 27.09.2019, odpovězeno odborem výstavby a živnotního prostředí)

 

14. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se předběžného vyjádření k čemu je možno využít pozemek p.č. 2636, 2744 v k.ú. Čechyně dle platného územního plánu.

Otázka:
 • Předběžné vyjádření k čemu je možno využít pozemek p.č. 2636 a pozemek p.č. 2744 v k.ú. Čechyně dle platného územního plánu?
Odpověď:
 • dle § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řadu, zveřejňuje pořizovatel územní plánu způsobem umožňující dálkový přístup
 • ÚP města Rousínova je zveřejněn na webových stránkách města Vyškova (územní plány obcí) a na webových stránkách města Rousínova (územně plánovací dokumentace)

( žádost byla doručena 24.11.2021, vyřízeno 01.12.2021, odpovězeno stavebním úřadem)

 

15. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se jak povinný subjekt zajišťuje služby a činnosti spojené s kybernetickou bezpečností svépomocí. 

Otázka
 • Zajišťuje povinný subjekt činnost spojenou s kybernetickou bezpečností svépomocí, nebo externími dodavateli? V případě externích dodavatelů žádá o poskytnutí kopií smluv včetně všech dodatků.
Odpověď:
 • Činnost spojenou s kybernetickou bezpečností si zabezpečujeme svépomocí.

(žádost byla doručena emailem 13.12.2021. vyřízeno 20.12.2021, odpovězeno tajemníkem)

 

16. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se poskytnutí seznamu veřejných zakázek, které jsou v plánu v roce 2022. 

Otázka:
 • Poskytnutí seznamu veřejných zakázek, které má povinný subjekt v úmyslu zahájet v roce 2022. postačí pracovní označení a předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení.
Odpověď:
 • MŠ odkanalizování anglických dvorků  - duben - červen 2022
 • Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Habrovanská - pouze po získání dotace
 • MŠ - přečerpávací stanice - únor - březen 2022
 • Nový areál pro městské služby - PD - duben -červen 2022
 • Změna č. 2 územního plánu - únor - březen 2022
 • Mokřady Kolébky - pouze po získání dotace

(žádost byla doručena emailem 13.12.2021, vyřízeno 20.12.2021, odpovězeno tajemníkem)

 

17. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se jednacích řízení bez uveřejnění ve smyslu § 63 a násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Otázka:
 • Kolik povinný subjekt zahájil za období posledních 3 let jednacích řízení bez uveřejnění ve smyslu § 63 a násl. zákona 134/2016. Sb., o zadávání veřejných zakázek a poskytnutí kopie smluv na základě těchto jednacích řízení.
Odpověď:
 • Veškeré informace o zahájení jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu § 63 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek naleznete na adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00292281

 (žádost byla doručena emailem 13.12.2021, vyřízeno 20.12.2021, odpovězeno tajemníkem)

 

18. Žádost o poskytnutí investičních plánů našeho města pro rok 2022, respektive seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/na rok 2022 a budou financovány z rozpočtů města nebo z jiných veřejných rozpočtů

Otázka:
 • Žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací z investičních plánů Vašeho města pro rok 2022. U těchto projektů žádáme pouze o informace týkající se pozemních staveb (tedy budov) a to: - název projektu - stručný popis projektu - rozpočet projektu v mil. kč - plánovaný termín započetí projektu - lokalita stavby - zajištěno financování projektu ANO / NE 
Odpověď:
Město Rousínov - přehled plánovaných projektů 2022      
Název projektu
Plánovaný termín započetí projektu
Stručný popis projektu
Rozpočet proj. v mil. Kč
Lokalita stavby
Zajištěno financování
MŠ odkanalizovaní angl. dvorků
duben - červen 2022
Odvod dešťových vod od budovy
1
ul. Habrovanská
ANO
Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Habrovanská
pouze po získání dotace
Rekonstrukce a přístavba
6
ul. Habrovanská
NE
MŠ - přečerpávací stanice
únor - březen 2022
Výměna stávající
1
ul. Habrovanská
NE
Nový areál pro městské služby - PD
duben - červen 2022
Nové sídlo městských služeb
15
Rousínov
NE
 
19. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se opravy pozemků parc. č. 115/1 a 116/1 v katastru Vítovice.
Otázka:
 • Jaký je skutečný důvod zamítnutí její opravy na náklady žadatele? Ve sdělení bylo uvedeno, že bude realizována s další plánovanou výstavbou v horizontu 2-3 let.
Odpověď:
 • Informační zákon vylučuje z povinnosti poskytovat informace na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.  Vedení města v souvislosti s další plánovanou výstavbou v přilehlé lokalitě bude jednat se všemi zúčastněnými o realizaci této cesty. Proto nesouhlasné usnesení, které bylo vydáno.
Otázka:
 • Kdy bude realizováno pokácení dvou vzrostlých smrků na pozemku ve vlastnictví města parc. č. 116/2 v katastru Vítovice?
Odpověď:
 • Dle podmínek stanovených v Rozhodnutí č. 21/2021. Kácení bude provedeno do konce března 2022

(žádost byla doručena emailem 02.02.2022, vyřízeno 15.02.2022, odpovězeno odborem VŽP)

 

20. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se schvalování výstavby drátěného oplocení parcela č. 131 v katastru Vítovice.

Otázka:
 • v jakém stádiu se nachází schvalování výstavby drátěného oplocení mé parcely číslo 131 v katastrálním území Vítovice, zda je možné, z důvodu ochrany mého majetku a majetku společnosti tento záměr co v nejbližší době realizovat a jaké jsou případné objektivní překážky při realizaci tohoto záměru?
Odpověď:
 • na tyto dotazy se nevztahuje informační zákon, zvláštní zákon upravuje poskytování a vyřízení žádosti včetně všech náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací. V této věci jsme byl vyzván stavebním úřadem k doplnění potřebných dokladů k záměru dle ust. § 96 ost. 3 stavebního zákona, kde jsou stanoveny doklady, které jsou nutné k žádosti předložit. Doklady nebyly doplněny. K druhé části dotazu opakovaně sdělujeme, že se podle informačního zákona neposkytují informace dotazy na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

(žádost byla doručena emailem 02.02.2022, vyřízeno 16.02.2022, odpovězeno stavebním úřadem)

 

21. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se vydaných stavebních povolení právnickým osobám v roce 2022.

Otázka:
 • Komu a kolik bylo vydáno stavebních povoleních právnickým osobám v období 01.01.2022 - 31.03.2022 týkajících se pozemních staveb (budov)?
Odpověď:
 • EURO nářadí, s.r.o. - stavba přístavby skladovací haly firmy, parcelní číslo 113/74, 234/2 v k.ú. Čechyně, 4349/1, 4673 v k.ú. Komořany na Moravě - rozhodnutí vydáné 10.02.2022
 • EDP, s.r.o. - stavba jídelny v areálu závodu, parcelní číslo 1478/2, 1830/89 v k.ú. Rousínov u Vyškova - rozhodnutí vydáné 15.03.2022
 • SKROMET, s.r.o. - stavba skladovacího přístřešku materiálu firmy, parcelní číslo 1579/9 v k.ú. Rousínov u Vyškova - rozhodnutí vydáno 17.03.2022
 • DIPEMA, s.r.o. - stavba rodinného domu, parcelní číslo 1476/200, 1525/1, 1527, 1528 v k.ú. Rousínov u Vyškova - rozhodnutí vydáno 18.03.2022

(žádost byla doručena 05.04.2022, vyřízeno 13.04.2022, odpovězeno stavebním úřadem)

 

22. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se vydaných stavebních povolení pro právnické osoby.

Otázka:
 • Kterým právnickým osobám bylo vydáno stavební povolení v období od 01.04.2022 do 30.06.2022 týkajících se pozemních staveb (budov)?
Odpověď:
 • SN SN 49 s.r.o. - novostavba rodinného domu, parcelní číslo 882 v k.ú. Rousínov u Vyškova, rozhodnutí vydáno 02.05.2022
 • QUANTUM, a.s. - novostavba bytových domů Nad Školou, parcelní čísla 293/1, 334/1, 344/1, 346/3, 348/1, 2507/4, 2507/7, 2507/9, 2507/13, 2507/14, 2507/15, 2507/16 v k.ú. Rousínov u Vyškova, rozhodnutí vydáno 30.05.2022
 • FRBT prod., s.r.o. - dodatečné povolení skladová hala, parcelní číslo 1476/300, 1476/301 v k.ú. Rousínov u Vyškova, rozhodnutí vydáno 30.05.2022

(žádost byla doručena 11.07.2022, vyřízeno 13.07.2022, odpovězeno stavebním úřadem)

 

23. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se stavebního zákona, konkrétně rozhodnutí o odstranění stavby.

Otázka:
 • Vydává Vaše obec rozhodnutí o odstranění stavby?
Odpověď:
 • Městský úřad Rousínov vydává rozhodnutí o odstranění stavby
Otázka:
 • V případě kladné odpovědi na výše uvedený dotaz žádáme o poskytnutí kopie první stránky rozhodntuí o odstranění stavby vydaných podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona od 1.2.2022 doposud.
Odpověď:
 • 1. stranu rozhodnutí přikládáme v příloze, jedná se o:
 • 2x rodinný dům, katastrální území Rousínov u Vyškova
 • Zemědělská farma, katastrální území Tučapy u Vyškova
 • Terénní úpravy, katastrální území Olšany
Otázka:
 • Sdělení informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby, jejichž výsledkem má být vydání rozhodnutí o odstranění stavby, zejména pak údaje o nemovitostech, kterých se projednávané ostranění týká.
Odpověď:
 • Oplocení na cizím pozemku, p.č. 735/7, katastrální území Olšany
 • Terénní úpravy p.č. 328/2, 326/2, katastrální území Olšany
 • Terasa o rodinného domu, p.č. 620/6, katastrální území Královopolské Vážany 
 • Bude-li výsledkem vydání rozhodnutí o odstranění stavby, je otázkou dalšího postupu řízení.
Otázka:
 • Sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu.
Odpověď:
 • Rodinný dům, p.č. 1846, katastrální území Rousínov u Vyškova
 • Rodinný dům, p.č. 105, katastrální území Tučapy u Vyškova

(žádost byla doručena 29.09.2022, vyřízeno 07.10.2022, odpovězeno stavebním úřadem)

 

24. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se poskytnutí informací z rozhodnutí vydávaných Vaším úřadem v rámci územního a stavebního řízení.

Otázka:
 • Kopie nebo jednoduchý přehled o územních rozhodnutích a stavebních povoleních, stavebních ohlášeních vydaných za období od 01.07.2022 do 30.09.2022 týkajících se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby
Odpověď:
 • Stavební povolení pro LAMBDA CZ, s.r.o. - areál administrativně- výzkumného ústavu, parc. č. 2266/2, 2446/36, /38, /41, /44, /46 v katastrálním území Rousínov u Vyškova, rozhodnutí vydáno 23.08.2022

(žádost byla doručena 03.10.2022, vyřízeno 07.10.2022, odpovězeno stavebním úřadem)

 

25. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se poskytnutí informací o objektu Olšany č.p. 261.

Otázka:
 • Bylo vydáno kolaudační rozhodnutí k objektu v k.ú. Olšany, Olšany č.p. 261? Pokud ano, zaslat anonymizovanou kopii
Odpověď:
 • Kolaudační rozhodnutí k Olšany č.p. 261 nebylo vydáno.
Otázka:
 • Byl součástí dokumentace na stavebním úřadě založený předávací protokol k zhotovené stavbě objektu Olšany 261? Pokud ano, zaslat kopii předávacího protokolu.
Odpověď:
 • stavební úřad informaci neposkytne, nahlížení do spisu se řídí ustanovením §38 správního řádu. Nahlížení do spisu je dovoleno jen účastníkům řízení, jejím zástupcům a jiným osobám, které prokáží právní zájem, nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků řízení, nebo veřejný zájem.

(žádost byla doručena 08.11.2022, vyřízeno 21.11.2022, odpovězeno stavebním úřadem)

 

26. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se veřejných zakázek

Otázka:
 • Zajišťujete zadávání veřejných zakázek ve Vaší organizaci skrze vlastní zaměstnance, anebo si sjednáváte administraci veřejných zakázek externě? Či tyto varianty kombinujete?
 • Kolik u Vás bylo veřejných zakázek administrovaných skrze externí subjekty v roce 2021, a kolik v roce 2022.
Odpověď:
 • Varianty kombinujeme. Externí subjekt administroval v roce 2021 1 veřejnou zakázku, v roce 2022 také 1 veřejnou zakázku.
Otázka:
 • Zajištujete-li zadávání veřejných zakázek ve Vaší organizaci skrze externí administrátory, probíhá toto na základě rámcových smluv, anebo prostřednictvím ad hoc smluv? Či tyto varianty kombinujete?
Odpověď:
 • Pouze na základě ad hoc smlouvy.
Otázka:
 • Jaké zřizujete příspěvkové organizace (název, sídlo, účel, pro který jsou zřizovány)?
Odpověď:
 • Město Rousínov je zřizovatelem následujících příspěvkových organizací:

a) Základní škola Rousínov, okres Vyškov, Habrovanská 312/3, 683 01  Rousínov,

b) Mateřská škola Rousínov, Habrovanská 5, 683 01  Rousínov,

c) Základní umělecká škola Františka Sušila, Sušilovo náměstí 14, 683 01  Rousínov.

 • Výše uvedená školská zařízení jsou zřízena za účelem zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

d) Městské služby Rousínov, p. o., Sušilovo náměstí 422/46, 683 01  Rousínov - zřízeny za účelem zajištění provozu, údržby a oprav movitého a nemovitého majetku zřizovatele.

Otázka:
 • Zřizujete-li příspěvkové organizace, prosím o informaci, zdali tyto zadávají veřejné zakázky skrze vlastní zaměstnance, anebo si sjednávají administraci veřejných zakázek externě. Či tyto varianty kombinují?
Odpověď:
 • Městské služby Rousínov, p. o. zabezpečují zadávání veřejných zakázek pomocí vlastních zaměstnanců.
Otázka:
 • Pokud si Vámi zřizované příspěvkové organizace sjednávají administraci veřejných zakázek externě, prosím o informaci, zdali toto probíhá na základě rámcových smluv, anebo prostřednictvím od hoc smluv? Či jsou tyto varianty kombinovány?
 • Kolik veřejných zakázek bylo u Vámi zřizovaných příspěvkových organizací administrováno skrze externí subjekty v roce 2021, a kolik v roce 2022 (k datu doručení této žádosti)?
Odpověď:
 • Irelevantní
Otázka:

Pokud Vaše organizace zadává veřejné zakázky skrze externí administrátory, prosím o přehled takto administrovaných veřejných zakázek s následujícími údaji:

 • Předpokládaná hodnota administrované veřejné zakázky
 • Druh administrované veřejné zakázky (služby, dodávky, stavební práce).
Odpověď:
 • Rok 2021 – 50.000.000 Kč bez DPH – stavební práce
 • Rok 2022 – 12.000.000 Kč – dodávky a služby
Otázka:

Pokud Vámi zřizované příspěvkové organizace zadávají veřejné zakázky skrze externí administrátory, prosím o přehled takto administrovaných veřejných zakázek s následujícími údaji:

 • Předpokládaná hodnota administrované veřejné zakázky
 • Druh administrované veřejné zakázky (služby, dodávky, stavební práce).
Odpověď:
 • Irelevantní

(žádost byla doručena 05.12.2022, vyřízeno 12.12.2022, odpovězeno odborem výstavby a životního prostředí)

 

27. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se poskytnutí informací z rozhodnutí vydávaných Vaším úřadem v rámci územního a stavebního řízení.

Otázka:
 • Rozhodnutí vydaná Vaším správním orgánem za období 1.10.2022-31.12.2022 týkající se pouze pozemních staveb (budov) pro právnické osoby.
Odpověď:
 • Stavba garáže, parc. č. 10 v katastrálním území Tučapy, rozhodnutí vydáno 15.11.2022 pro Obec Tučapy

(žádost byla doručena 03.01.2023, vyřízeno 05.01.2023, odpovězeno stavebním úřadem)

 

28. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se investičních plánů města pro rok 2023.

Otázka:
 • Poskytnutí investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2023, respektive seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2023 a budou financovány z rozpočtů města/obce nebo z jiných veřejných rozpočtů
Odpověď:
 • Město Rousínov plánuje realizovat pouze jednu stavební akci, která se týká vašeho dotazu, a to:

Název projektu – Areál Tyrčova Rousínov – rekonstrukce objektu SO 05
- stručný popis projektu – rekonstrukce budovy bývalého internátu na bezbariérovou
knihovnu a prostory pro volnočasové aktivity. Obálka budovy + ostatní profese
- rozpočet projektu v mil. Kč - 60
- plánovaný termín započetí projektu – 06/2023
- lokalita stavby – Rousínov, ul. Tyršova
- zajištěno financování projektu ANO
Sdělujeme, že zakázka je vysoutěžena a je uzavřena smlouva o dílo na realizaci zakázky.

(žádost byla doručena 04.01.2023, vyřízeno 06.01.2023, odpovězeno odborem výstavby a životního prostředí)

 

29. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se poskytnutí informací týkající se externí administrace veřejných zakázek. 

Otázky:

Jakým způsobem probíhal výběr administrátorů VZ na uzavření od hoc smluv na administraci zakázek v letech 2021 a 2022 ? Jedná se o následující údaje:
a) Byli tito administrátoři poptávání ve formě uzavřeného výběrového řízení (soutěž pouze mezi konkrétními, napřímo oslovenými subjekty), anebo otevřeného výběrového řízení (soutěž s uveřejním na webových stránkách nebo profilu zadavatele nebo jiném informačním kanálu)?

b) Kde byla u otevřeného výběrového řízení uveřejněna zadávací dokumentace k podání nabídek na administraci zakázek v letech 2021 a 2022 – webové stránky úřadu nebo profil zadavatele nebo jiný informační kanál?

Odpověď:

a) Uzavřená výzva (u zakázky č. 1), přímé oslovení a zadání (právnické služby u zakázky č. 2)

b) Irelevantní

Otázky:

Jaké kvalifikační požadavky byly vyžadovány po uchazečích předmětných veřejných zakázek na administraci v letech 2021 a 2022? Jedná se mi o následující údaje:
a) Název veřejné zakázky
b) Kvalifikační předpoklady ke konkrétní jednotlivé zakázce

Odpověď:

(celkem 2 zakázky)
1. zakázka:
Název VZ: Poptávkové řízení na služby – příprava a realizace výběrového řízení
Na stavební práce „Areál Tyršova Rousínov, objekt občanské vybavenosti (SO 05)“
Kvalifikační předpoklady:
Zájemce doloží doklad prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů:
- výpis z obchodního rejstříku,
- oprávnění k podnikání (živnostenský list, koncesní listina)
Cena bez DPH: 59.000 Kč
2. zakázka:
Název VZ: Dodávka plynu na rok 2023
Kvalifikační předpoklady: nebyly požadovány
Cena bez DPH: 16.625 Kč

Otázka:

Do seznamu veřejných zakázek dle předchozího bodu mé nynější žádosti prosím uveďte také cenu z výherní nabídky (cena bez DPH).

Odpověď:

Viz výše v bodě 2.

(žádost byla doručena 13.01.2023, vyřízeno 19.01.2023, odpovězeno odborem výstavby a životního prostředí)

 

30. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se poskytnutí informací týkající se stavební činnosti - terénních úprav parc. č. 328/2, 362/2 k.ú. Olšany. 

Otázky:

1. Na základě čeho a u kterého orgánu může žadatel jako stavebník získat souhlasné vyjádřenmí k provedení stavby terénních úprav?

2. Nachází se dle aktuálního územního plánu pozemky parc. č. 328/2 a 362/2 k.ú. Olšany mimo hranice zastavěného území a také mimo hranice zastavitelných ploch?

3. Mají pozemky parc. č. 328/2, 362/2 k.ú. Olšany společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací - parc. č. 733/1 - ostatní komunikace?

Odpovědi:

1. Informační zákon se nevztahuje na poskytování informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti vetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací. Byl jste vyzván k doložení potřebných dokumentů a k dnešnímu dni nebyly z Vaší strany doklady doplněny. Účastníci řízení a jejich zástupci mohou také nahlížet do spisu podle správního řádu a dělat si výpisy, nebo kopie.

2. Územně plánovací informace ohledně využití zemí poskytuje obec s rozšířenou působností Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje. Máte tuto informaci i ve výzvě k doplnění podkladů.

3. Informační zákon se nevztahuje na poskytování informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti vetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací.

 

31. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se poskytnutí informací o rozhodnutí o odstranění stavby.

Otázky:

1. Vydává Vaše obec rozhodnutí, povolení o odstranění stavby pro právnické osoby?

2. V případě kladné odpovědi na otázku č. 1 žádáme o poskytnutí kopie první strany rozhodnutí, povolení o odstranění stavby vydaných podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona od 1.10.2022 doposud, a to pouze u právnických osob.

3. Sdělení informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby, jejichž výsledkem má být vydání rozhodnutí o odstranění stavby, a to u právnických osob.

4. Sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu u právnických osob.

Odpovědi:

1. stavební úřad vydává rozhodnutí, povolení o odstranění stavby pro právnické osoby.

2. nebylo vydáno.

3. řízení k dnešnímu dni neprobíhá.

4. žádná ohlášení nejsou k dnešnímu dni podaná.

(žádost byla doručena 27.03.2023, vyřízeno 11.04.2023, odpovězeno stavebním úřadem)

 

32. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se poskytnutí informací z rozhodnutí o územním plánování a stavebním řádu.

Otázka:

Rozhodnutí vydaná Vaším správním orgánem za období od 01.01.2023 do 31.03.2023 týkající se pouze pozemních staveb pro právnické osoby.

Odpověď:

N8 Property Investments s.r.o. - stavba rodinného domu, parc. č. 1192/8, 1246, k.ú. Rousínov u Vyškova, rozhodnutí vydáno 16.02.2023

FRBT production s.r.o. - přístavba haly, parc. č. 1472/2, 1476/211 v k.ú. Rousínov u Vyškova, rozhodnutí vydáno 14.03.2023

(žádost byla doručena 04.04.2023, vyřízeno 11.04.2023, odpovězeno stavebním úřadem)

 

33. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se poskytnutí informací z rozhodnutí o územním plánování a stavebním řádu.

Otázka:

Rozhodnutí vydaná Vaším správním orgánem za období od 01.04.2023 do 30.06.2023 týkající se pouze pozemních staveb pro právnické osoby.

Odpověď:

Stavebním úřadem nebylo vydáno žádné rozhodnutí ani jiné opatření.

(žádost byla doručena 04.07.2023, vyřízeno 13.07.2023, odpovězeno stavebním úřadem)

 

34. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se poskytnutí informací o stavbách fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MW a vyšším.

Otázky:

a) Vydal stavební úřad v roce 2023 nebo 2023 povolení (územní rozhodnutí, stavební povolení nebo společné povolení nebo veřejnoprávní smlouvu toto povolení nahrazující) pro uvedenou stavbu?

Pokud ano, tak sdělení jména stavebního a povolený výkon FVE.

Pokud ano, byla již stavba zahájena, případně zkolaudována?

 

b) Vede v současné době stavební úřad řízení o povolení pro uvedenou stavbu?

Pokud ano, sdělení jména stavebníka a navrhovaný výkon FVE.

Odpověď:

Stavebním úřadem nebylo vydáno žádné povolení a v současné době ani stavební úřad žádné řízení o povolení nevede.

(žádost byla doručena 15.07.2023, vyřízeno 24.07.2023, odpovězeno stavebním úřadem)

 

35. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se souhlasu výkonu předsedy přestupkové komise.

Otázka:
Má osoba K.T. souhlas, aby pracovala jako předsedkyně přestupkové komise?
 
Odpověď:
Výkon činnosti předsedy Komise pro projednávání přestupků je výkonem veřejné funkce dle ust. § 201 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Pro výkon veřejné funkce není potřeba žádný písemný souhlas územně samosprávného celku dle ust. § 16 odst. 4 zákona o úřednících.
(žádost byla doručena e-mailem 25.08.2023, odpovězeno 07.09.2023 tajemníkem MěÚ)
 

36. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se poskytnutí informací z rozhodnutí o územním plánování a stavebním řádu.

Otázka:

Rozhodnutí vydaná Vaším správním orgánem za období od 01.07.2023 do 30.09.2023 týkající se pouze pozemních staveb pro právnické osoby.

Odpověď:

Město Rousínov - stavební úpravy a přístavby školy, parc. č. 160, katastr Čechyně, rozhodnutí vydáno 10.08.2023

(žádost byla doručena 02.10.2023, vyřízeno 16.10.2023, odpovězeno stavebním úřadem)

 

37. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se poskytnutí informací o záboru veřejného prostranství na parc. č. 552

Otázka:

Informace o délce (od kdy do kdy) nahlášeného (uhrazeného) záboru veřejného prostranství na parc. č. 552, ul. Tománkova, před č.p. 32

Odpověď:

Zábor veřejného prostranství před domem Tománkova 32/3 je nahlášen od 01.10.2023 do 29.10.2023 a uhrazen na pokladně městského úřadu.

(žádost byla doručena 16.10.2023, vyřízeno 27.10.2023, odpovězeno tajemníkem MěÚ)

 

38. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se poskytnutí informací o veřejné zakázce Stará pošta - stavební úpravy

Otázka č. 1:

Jakým způsobem byla u předmětné veřejné zakázky stanovena její předpokládaná hodnota. Z jakých podkladů či analýz zadavatel při jejím stanovení vycházel?

Odpověď:

S ohledem na dosud neukončené zadávací řízení a platnost § 218 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, informace nebude poskytnuta.

Otázka č. 2:

Jakým způsobem byla ze strany zadavatele řešena otázka zhodnocení příp. mimořádně nízké nabídkové ceny vzhledem k faktu, že zadávací dokumentace na předmětnou veřejnou zakázku udává jakožto předpokládanou hodnotu 75.000.000 Kč bez DPH, a anonymizovaný seznam podaných nabídek, uveřejněný na profilu zadavatele dne 01.12.2023, mj. udává:
 Jakožto nejnižší nabídkovou cenu 56.360.000 Kč bez DPH (pořadové číslo nabídky 5) – cenu oproti stanové předpokládané hodnotě o více než 18.500.000 Kč nižší;
 Další nabídkovou cenu 61.777.777,78 Kč bez DPH (pořadové číslo nabídky 3) – cenu oproti stanovené předpokládané hodnotě o více než 13.200.000 Kč nižší ;
 Další nabídkovou cenu 61.800.603,07 Kč bez DPH (pořadové číslo nabídky6) – cenu oproti stanové předpokládané hodnotě o téměř 13.200.000 Kč nižší.

Odpověď:

S ohledem na dosud neukončené zadávací řízení a platnost § 218 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, informace nebude poskytnuta.

Otázka č. 3:

Jakým způsobem zadavatel přistoupil k povinnostem mu daným § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.? V zadávací dokumentaci není o odpovědném veřejném zadávání nikde ani zmínka.

Odpověď:

S ohledem na dosud neukončené zadávací řízení a platnost § 218 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, informace nebude poskytnuta.

Otázka č. 4:

Jakým způsobem byla naplněna zásada § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. vzhledem k
 Povinnost dodržovat zásadu sociálně odpovědného zadávání
 Povinnosti dodržovat zásadu enviromentálně odpovědného zadávání
 Povinnosti dodržovat zásadu inovací

Odpověď:

S ohledem na dosud neukončené zadávací řízení a platnost § 218 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, informace nebude poskytnuta.

Otázka č. 5:

Žádám o poskytnutí stavebního povolení k předmětné stavební akci

Odpověď:

Stavební povolení poskytneme, bude přílohou odpovědi (e-mailu).

Otázka č. 6:

Žádám o poskytnutí smlouvy na administraci veřejné zakázky V 00702 – Stará pošta Rousínov – stavební práce ze strany zástupce zadavatele v Kč bez DPH

Odpověď:

Smlouvu poskytneme, bude přílohou odpovědi (e-maiu), vč. dodatků č. 1 a 2.

Otázka č. 7:

Žádám o poskytnutí ceny za administraci veřejné zakázky V 00702 – Stará pošta Rousínov – stavební práce.

Odpověď:

60.000 Kč bez DPH

(žádost byla doručena 05.12.2023, vyřízeno 18.12.2023, odpovězeno odborem výstavby a životního prostředí)

 

39. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se poskytnutí informací se stavebních projektů, které jsou plánovány městem v roce 2024 a budou hrazeny z rozpočtu města.

Město Rousínov plánuje realizovat následující stavební akce, které se týkají vašeho
dotazu, a to:
 
1.
Název projektu – Stará pošta Rousínov
- stručný popis projektu – rekonstrukce památkově chráněné budovy na penzion +
demolice vedlejšího objektu stávající restaurace a výstavba restaurace nové
- rozpočet projektu v mil. Kč - 60
- plánovaný termín započetí projektu – 03/2024
- lokalita stavby – Rousínov
- zajištěno financování projektu ANO
Sdělujeme, že právě probíhá zadávací řízení.
2.
Název projektu – rekonstrukce budovy bývalé školy v m. č. Čechyně na dětské skupiny
- stručný popis projektu – rekonstrukce stávající zateplené budovy na budoucí
provozování zařízení pro děti – dětské skupiny. Kompletní vnitřní rekonstrukce +
gastroprovoz.
- rozpočet projektu v mil. Kč - 40
- plánovaný termín započetí projektu – 09/2024
- lokalita stavby – Rousínov, m. č. Čechyně č. 129
- PD pro realizaci stavby, pravomocné stavební povolení
- zajištěno financování projektu NE, podáváme žádost o dotaci
- VŘ – 1. pol. 2024
Ostatní investiční akce budou schvalovány vedením města postupně během roku, a to
zejména v závislosti na přidělení dotačních prostředků.
(žádost byla doručena 01.01.2024, vyřízeno 10.01.2024, odpovězeno odborem výstavby a životního prostředí)
 

40. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se poskytnutí informací o pozemních stavbách (budovách) pro právnické osoby, kdy bylo stavebním úřadem vydáno společné rozhodnutí:

JANEPA, s.r.o., Zengrova 2, Brno, stavba 3 rodinných domů, parc. číslo 855/2, katastrální území Rousínov u Vyškov, rozhodnutí vydáno 14.11.2023.

(žádost byla doručena 01.01.2024, vyřízeno 12.01.2024, odpovězeno stavebním úřadem)

 

41. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se povolení fotovoltaických elektráren:

- stavební úřad v termínu od 1. srpna 2023 do data podání této žádosti nevydal žádné rozhodnutí ani jiné opatření, a ani nevede řízení o povolení staveb výroben elektřiny – fotovoltaických elektráren o výkonu 5MW a vyšším.

(žádost byla doručena 05.01.2024, vyřízeno 12.01.2024, odpovězeno stavebním úřadem)

 

42. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se poskytnutí informací o pozemních stavbách (budovách) pro právnické osoby, kdy bylo stavebním úřadem vydáno společné rozhodnutí:

PLECH SERVIS s r. o., Čechyně č. p. 42, 683 01  Rousínov u Vyškova,                                      stavba haly, parcelní číslo 227/42, 241/91, 241/246, 241/247, 623/22 v katastrálním území Královopolské Vážany, rozhodnutí vydáno 20.02.2024
 
Město Rousínov, Sušilovo náměstí č. p. 84/56, 683 01 Rousínov u Vyškova
Stavební úpravy společenského domu, parcelní číslo 20/1, 21/1, 21/2, 22, 31/1 v katastrálním území Vítovice, rozhodnutí vydáno 18.03.2024
 
Město Rousínov, Sušilovo náměstí č. p. 84/56, 683 01 Rousínov u Vyškova
Komplexní řešení Staré pošty + restaurace, parcelní číslo 895/1, 895/3, 900/1, 900/2, 900/ v katastrálním území Rousínov u Vyškova, rozhodnutí vydáno 19.03.2024
 

(žádost byla doručena 02.04.2024, vyřízeno 08.04.2024, odpovězeno stavebním úřadem)

 

43. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se poskytnutí informací o dokumentů:

Otázka 1:

Vydává vaše obec rozhodntuí, povolení o odstranění stavby pro právnické osoby?

Odpověď:

stavební úřad Městského úřadu Rousínov vydává rozhodnutí, povolení o odstranění stavby pro právnické osoby

Otázka 2:

Poskytnutí pravomocných i nepravomocných rozhodnutí o odstranění stavby, kde je vlastníkem právnická osoba

Odpověď:

Rozhodnutí o povolení odstranění stavby bylo vydáno pro ROSTĚNICE, a.s., kopie 1. strany rozhodnutí v příloze

Povolení odstranění stavby bylo vydáno pro EDP, s.r.o., kopie 1. strany souhlasu v příloze

Otázka 3:

Probíhající řízení o odstranění stavby, jejichž výsledkem má být  vydání rozhodnutí o odstranění stavby

Odpověď:

Řízení k dnešnímu dni neprobíhá

Otázka 4:

Podané ohlášení záměru odstranit stavbu u právnických osob

Odpověď:

Žádná ohlášení nejsou k dnešnímu dni podaná

(žádost byla doručena 03.04.2024, vyřízeno 08.04.2024, odpovězeno stavebním úřadem)

 

44. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se poskytnutí informací z rozhodnutí o územním plánování a stavebním řádu.

Otázka:

Rozhodnutí vydaná Vaším správním orgánem za období od 01.04.2023 do 30.06.2024 týkající se pouze pozemních staveb pro právnické osoby.

Odpověď:
Územní rozhodnutí:
Skromet, s.r.o., Kovalovice č. p. 172, 664 06  Viničné Šumice
Novostavba skladovací haly s administrativou Rousínov, parcelní číslo 1567/4, 1567/13, 1579/7, 1579/9, 1579/16, 1581/1, 1581/2 v katastrálním území Rousínov u Vyškova 
Rozhodnutí vydáno 03.05.2024
 
Společné povolení:
Obec Komořany, Komořany č. p. 1, 683 01  Rousínov u Vyškova
Přístavba a stavební úpravy ZŠ Komořany, parcelní číslo 159, 633/1, 633/12 v katastrálním území Komořany na Moravě
Rozhodnutí vydáno 17.06.2024
 
Společný územní souhlas s ohlášením:
European Data Project s.r.o., Komořany č. p. 146, 683 01  Rousínov u VyškovaZásobování technickými plyny, parcelní číslo 1478/2 v katastrálním území Rousínov u VyškovaSouhlas vydán 28.04.2024
(žádost byla doručena 01.07.2024, vyřízeno 03.07.2024, odpovězeno stavebním úřadem)
 

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Úřad

Kalendář svozu odpadu

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
13 14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24
25
26
27 28
29
30
31
1
2
3 4

Aktuální teplota

13.7.2024 23:07

Aktuální teplota:

23.4 °C

Vlhkost:

59.9 %

Rosný bod:

15.2 °C

Rozklikávací rozpočet

Klikací rozpočet

Hlášení závad

Hlášení závad

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:7
DNES:605
TÝDEN:4837
CELKEM:1692287