Rousínov - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • 1. Název
  Město Rousínov
 • 2. Důvod a způsob založení

  Město Rousínov vzniklo podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
  Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  Sušilovo náměstí 84 / 56
  683 01 Rousínov
  Telefon: 517 324 820
  E-mail: radnice@rousinov.cz
  WWW: rousinov.cz
  ID Datové schránky: f92bbqf
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   Sušilovo náměstí 84 / 56
   683 01 Rousínov
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   Sušilovo náměstí 84 / 56
   683 01 Rousínov
  • 4.3 Úřední hodiny
   pondělí8:00 - 11:0012:00 - 17:00
   středa8:00 - 11:0012:00 - 17:00
  • 4.4 Telefonní čísla
   517 324 820
  • 4.5 Adresa internetové stránky
   rousinov.cz
  • 4.6 Adresa podatelny
  • 4.7 Elektronická adresa podatelny
   e-podatelna@rousinov.cz

   Další informace jsou na stránce podatelny.

  • 4.8 Datová schránka
   ID Datové schránky: f92bbqf
 • 5. Případné platby lze poukázat
  19-1561324309/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
 • 6. IČO
  00292281
 • 7. Plátce daně z přidané hodnoty
  Nejsme plátci DPH
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace

  Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

  • ústně – v kanceláři úřadu
  • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  • e-mailem: radnice@rousinov.cz
  • elektronickým podáním: e-podatelna@rousinov.cz
  • telefonicky na tel. čísle: 517 324 820

  Úřední hodiny Po, St - 08:00-11:00 a 12:00-17:00
   

  Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

  Lhůty

  • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
  • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
  • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
  • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
  • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
  • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
  • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
  • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
  • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

  Termíny

  • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
  • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

  Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  Kdo může o informaci požádat

  • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

  Kdo informaci poskytne

  • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

  Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

  • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
  • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
  • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
  • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

  Další omezení práva na informace

  • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
   1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
   2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
   3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
  • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
   1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
   2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
   3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
  • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
  • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
   1. probíhajícím trestním řízení,
   2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
   3. plnění úkolů zpravodajských služeb
   4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
   5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
  • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
   1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
   2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
   3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
   4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
   5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
  • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

  Jak se o informaci žádá

  Žádost o poskytnutí informace se podává

  1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
  2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

  Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

  Co musí písemná žádost obsahovat

  • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
  • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
  • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
  • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
  • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
  • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
   1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
   2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
   3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

  Jaký bude postup povinného subjektu

  • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
  • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
   1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
   2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
  • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

  Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

  • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
  • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může žadatel podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

  Komu se odvolání posílá

  • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

  Kdo o odvolání rozhodne

  • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
  • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
  • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 10. Příjem podání a podnětů
  Podatelna
 • 11. Předpisy
  • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

   Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

   • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
    (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací)
   • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
   • zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů
   • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
    (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
   • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
   • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
   • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
   • zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
   • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
   • Platné obecně závazné vyhlášky
   • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
  • 11.2 Vydané právní předpisy

   Rousínov vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

 • 12. Úhrady za poskytování informací
  • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

   Městský úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

    

  • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13. Licenční smlouvy
  • 13.1 Vzory licenčních smluv
   Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • 13.2 Výhradní licence
   V současné době nejsou pro Rousínov poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

  Výroční zpráva 2007 Staženo: 521x

  Výroční zpráva 2008 Staženo: 515x

  Výroční zpráva 2009 Staženo: 487x

  Výroční zpráva 2010 Staženo: 508x

  Výroční zpráva 2011 Staženo: 460x

  Výroční zpráva 2012 Staženo: 482x

  Výroční zpráva 2013 Staženo: 520x

  Výroční zpráva 2014 Staženo: 490x

  Výroční zpráva 2015 Staženo: 482x

  Výroční zpráva 2016 Staženo: 514x

  Výroční zpráva 2017 Staženo: 227x

  Výroční zpráva 2018 Staženo: 245x

  Výroční zpráva 2019 Staženo: 168x

  Výroční zpráva 2020 Staženo: 69x

 • Poskytnuté informace

  Přehled žádostí o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění podaných na MěÚ Rousínov (od roku 2017)

   

  1. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., týkající se šikanózních žádostí o informace

  Otázky:
  • Vedete jakoukoliv evidenci tzv. šikanózních žádostí o informace? (jako příklad šikanózní žádosti lze uvést nadměrný počet žádostí žadatele, které spolu obsahově nesouvisejí či neúčelné lpění na formalitách)
  • Pokud ano, kolik takových žádostí evidujete? (např. ročně nebo v porovnání s ostatními žádostmi), případně, zda se setkáváte s dalšími či jinými případy, které podle Vás lze označit za záměrně šikanózní výkon práva na informace
  • Počet vyřízených žádostí o informace v letech 2015-2016?
  Odpovědi:
  • Nevedeme evidenci tzv. šikanózních žádosti o informace dle uvedeného příkladu.
  • Neobdrželi jsme žádné takovéto žádosti.
  • V letech 2015-2016 jsme vyřídili 9 žádostí o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb.

  (žádost byla podána dne 24.2.2017 a vyřízena dne 1.3. 2017 -  řešil tajemník MěÚ) 

   

  2. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., týkající se zaslání investičních plánů

  Otázky:
  • Žádáme o zaslání investičních plánů Vašeho města pro rok 2017, resp. stavebních projektů, které jsou plánovány městem na rok 2017 a budou financovány z rozpočtu obce nebo jiných veřejných rozpočtu.
  Odpovědi:
  • Bylo zasláno Oznámení o výši nákladů. Náklady byly uhrazeny a informace poskytnuty.

  (žádost byla podána dne 16.02.2017, výzva k zaplacení byla poslána 20.02.2017, dne 06.03.2017 byla zaplacena a 17.03.2017 byly zaslány požadované plány, odpovězeno odborem VŽP)

   

  3.  Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., týkající  se odstranění stavby orlice Mattoni

  Otázky:
  • Žádám o informace, jak se řízení o změně užívání stavby orlice Mattoni vyvíjí a v jakém stádiu se momentálně nachází?
  Odpovědi:
  • Stavební úřad obdržel závazné stanovisko Městského úřadu Vyškov, odboru životního prostředí - nebyl udělen souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPT. Stavební úřad v návaznosti na toto stanovisko zastavil řízení o změně v užívání stavby - prodloužení doby trvání.
  • Stavební úřad v současné době pokračuje v řízení o odstranění stavby reklamního zařízení Mattoni. Po ústním jednání, vypsaném na začátek dubna, bude vydáno rozhodnutí stavebního úřadu v této věci

  (žádost byla doručena elektronicky dne 10.03.2017, vyřízeno dne 22.03.2017, odpovězeno stavebním úřadem)

   

  4.  Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., týkající  se smluvního ujednání s autorizovanou obalovou společnosti EKO-KOM, a.s.

  Otázka 1:
  • Je Vaše obec na základě jakéhokoli smluvního ujednání či ve vazbě na současně nastavené smluvní vztahy a závazky povinna informovat stávající autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM, a.s., či jiný subjekt (a který), pokud by hodlala
  a) deklarovat zájem o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění
  povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
  b) přistoupit k jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění
  povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
  c) uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydat potvrzení o spolupráci
  a zajištění zřízení sběrných míst ve Vaší obci;
  Odpověď:
  • není
  Otázka 2:
  • Existuje jakékoli smluvní ujednání či jiný závazek obce nebo jakákoli okolnost na straně obce, které by představovaly překážku nebo okolnost jakkoliv bránící či komplikující
  a) deklarování zájmu o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění
  povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
  b) jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností
  zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
  c) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydání potvrzení
  o spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst ve Vaší obci
  Odpověď:
  • není
  (žádost byla doručena elektronicky dne 04.07.2017, vyřízeno dne 14.07.2017, odpovězeno tajemníkem MěÚ)
   
  5. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., týkající  se odstranění stavby orlice Mattoni
  Otázka:
  • Žádám  o informace, zda již bylo vydáno pravomocné rozhodnutí v řízení o odstranění stavby orlice Mattoni, jaká je lhlůta pro odstranění stavby, případně v jakém stádiu se řízení momentálně nachází?
  Odpověď:
  • společnost CZECH OUTDOOR podala odvolání v zákonné lhůtě proti usnesení, kterým rozhodl stavební úřad o zastavení řízení o změně v užívání stavby a současně požádala o přesun ústního jednání k zahájení řízení o odstranění stavby do doby vyřešení předběžné otázky - odvolání
  • stavební úřad dne 21.04.2017 předal spis odvolacímu správnímu orgánu

   

  6. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., týkající se ochrany osobních údajů

  Otázka 1:
  • Jakým způsobem zajišťujete (resp. hodláte zajistit) soulad zpracování osobních údajů s obecním nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady EU č. 2016/679) tzv. GDPR?
  Odpověď:
  • Ve spolupráci s externí firmou.
  Otázka 2:
  • Zadali jste nebo plánujete zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázku na dodávku služeb pro zajištění souladu vaší organizace s obecným nařízením o ochraně osobních údajů:
  Odpověď:
  • Ano.
        
  Otázka 3:
  • V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, pak uveďte plánovaný termín, kdy bude zadávací řízení uveřejněn
  Odpověď:
  • V průběhu měsíce března 2018.
  Otázka 4:
  • V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, jak hodláte zajistit soulad zpracování osobních údajů s obecným nařízením o ochraně osobních údajů pouze pro svůj obecní úřad, nebo i pro příspěvkové organizace zřízené Vaší obcí?
  Odpověď:
  • I pro příspěvkové organizace zřízené městem.
  (žádost byla doručena elektronicky dne 13.02.2018, vyřízeno dne 19.02.2018, odpovězeno tajemníkem MěÚ)
   

  7. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., týkající se zajištění výpočetní techniky na volby.

  Otázky:
  • Jméno firmy, která Vašemu městu půjčila výpočetní techniku na volby Parlamentu ČR v roce 2017 a Prezidentské volby 2018.
  • Rozsah služby, zda šlo jen o zapůjčení, nebo včetně dalších služeb a kterých.
  • Celkový počet zapůjčených kusů výpočetní techniky. V kusech notebooků a v kusech tiskáren.
  • Cenu za volby Parlamentu ČR v roce 2017.
  • Cenu za prezidentské volby 2018.
  Odpovědi:
  • Technika od firmy Vědeckotechnický park TITC, Brno.
  • Šlo o zapůjčení, konzultaci a poradenství.
  • Celkový počet zapůjčených kusů byl 10 ( notebook, tiskárna, myš, klávesnice).
  • Cena za zapůjčenou techniku pro volby do Parlamentu ČR v roce 2017 činila 17 000 Kč včetně DPH.
  • Cena za zapůjčenou techniku pro volby Prezidenta ČR 2018, I. a II. kolo činila 34 500 Kč včetně DPH.
  (žádost byla doručena emailem dne 14.02.2018, vyřízeno dne 19.02.2018, odpovězeno tajemníkem MěÚ)
   
  8. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., týkající se vydání stavebních povolení
   
  Otázka:
  • Kolik bylo vydáno stavebních povolení za období 1.1.2016 do 1.2.2017?
  Odpovědi:
  • Bylo vydáno 1 stavební povolení na stavbu rodinného domu na pozemku parc.č. 2310/4 v kastrálním území Rousínov u Vyškova

  (žádost byla doručena emailem dne 09.02.2018, vyřízeno 01.03.2018, odpovězeno stavebním úřadem)

   

  9. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., týkající se odstranění stavby skleníku a přístřešku s kůlnou

  Otázka:
  • Jak skončilo řízení o odstranění stavby skleníku a přístřešku s kůlnou na pozemku parc. číslo 1483/6 v katastrálním území Rousínov u Vyškova?
  Odpověď:
  • spisová značka (chybně uvádíte číslo jednací) 2400/2013-539/PJ,  se týká odstranění stavby skleníku a přístřešku s kůlnou na pozemku parcelní číslo 1483/6 v katastrálním území Rousínov u Vyškova. Toto řízení bylo usnesením čj. 2400/2014-4933/PJ, sp. zn. 2400/2013-539/PJ ze dne 08.09.2014 zastaveno z důvodu úmrtí žadatele.
   Č.j. 2400/2013-3938/PJ , spisová značka (chybně uvádíte číslo jednací) 2400/2013-595/PJ ze dne 08.09.2014 je usnesení, kterým se zastavuje řízení o dodatečném povolení předmětných staveb z důvodu úmrtí žadatele.
   Vyrozumění o vydaných usneseních bylo vydáno dne 08.09.2014 pod č.j. 2400/2013-4935/PJ, sp. zn. 2400/2013-595/PJ, toto vyrozumění jste převzal dne 09.09.2014.

  (žádost byla doručena emailem dne 12.10.2018, vyřízeno 25.10.2018, odpovězeno stavebním úřadem)

   

  10. Žádost o informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb. týkající se Rekonstrukce areálu školy Tyršova - III.etapa

  Otázky:
  • Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vyjma zveřejněných - UNISTAV CONSTRUCTION a.s. a ESOX, spol.s.r.o., dle čl.XIII odst. 2 Smlouvy ze dne 22.8.2018, jejíž předmětem je rekonstrukce areálu školy Tyršova - III.etapa.
  • Písemný seznam všech poddodavatelů Zhotovitele byla-li učiněna výzva dle č. XIII odst. 2 věta druhá Smlouvy.
  • Veškerá oznámení Zhotovitele o jeho záměru zadat určitou část Díla poddodavateli dle čl. XIII, odst. 3 Smlouvy.
  • Veškerá schválení nových poddodavatelů dle čl. XIII, odst. 4 Smlouvy.
  • Veškeré souhlasy uděleny dle čl. XIII, odst. 7 Smlouvy.
  Odpovědi:
  • Při podpisu smlouvy o dílo byli uvedeni pouze poddodavatelé UNISTAV CONSTRUCTION a.s. a ESOX, spol. s.r.o.
  • Výzva nebyla učiněna.
  • Oznámení o výběru poddodavatele č. 2 ze dne 10.09.2018 - ESOX, spol. s.r.o., Oznámení o výběru poddodavatele č. 3 ze dne 12.09.2018 - GOZ GASTRO, s.r.o., Oznámení o výběru poddodavatele č. 4 ze dne 18.09.2018 - WINDOW HOLDING, a.s., Oznámení o výběru poddodavatele č. 5 ze dne 24.09.2018 - SITEL, spol. s.r.o., Oznámení o výběru poddodavatele č. 6 ze dne 05.10.2018 - HI-servis vzduchotechnika, s.r.o., Oznámení o výběru poddodavatele č. 7 ze dne 09.10.2018 - SETOP, s.r.o., Oznámení o výběru poddodavatele č. 8 ze dne 02.11.2018 - IZOLACE ŠALŠA, s.r.o.
  • Viz. stejná odpověď jako předchozí bod
  • Nebyly uděleny.

   

  11. Žádost o informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb. týkající se pozemku parc.č. 2319 v k.ú. Čechyně

  Otázka:
  • kapacitnost navazujících komunikací

  Odpověď:
  • na předmětnou lokalitu byla zpracována Územní studie v lokalitě Čechyně I., 683 01 Rousínov, dne 31.07.2012, zpracovatel Autorizovaný architekt Ing. arch. Dan Dušek, v minulosti již zrušená po zpracování nového územního plánu města Rousínova. V současné době se zpracovává nová studie území, včetně komunikačních připojení, o postupu zpracování studie se můžete informovat na Městském úřadu, Odbor výstavby a životního prostředí.
   Připojování pozemních komunikací řeší Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 10, povolení vydává příslušný silniční správní úřad. O připojení sousední nemovitosti vyžádá stanovisko vlastníka dotčené pozemní komunikace a závazné stanovisko Policie České republiky.
   

  (žádost byla doručena poštou dne 24.07.2019, vyřízeno 05.08.2019, odpovězeno stavebním úřadem)

   

  12. Žádost o informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb. týkající se subjektu Domistav CZ a.s. a Domistav HK s.r.o.

   Otázka:
  • Podal uvedený subjekt v minulosti vůči Vašemu  orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek, případně Váš žádám o poskytnutí této nabídky.
  Odpověď:
  • Tyto společnosti za období uplynulých 10 let nepodaly žádnou nabídku ve smyslu veřejné zakázky pro město Rousínov.

   

  (žádost byla doručena datovou zprávou 19.08.2019, vyřízeno 02.09.2019, odpovězeno odborem výstavby a životního prostředí)

   

  13. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se stavebních úprav bytového domu na ulici Rudé armády, parc. č. 1622 a parc. č. 1623/1

  Otázka:
  • Pro účely předprojektové přípravy stavby bytového domu na ulici Rudé armády, parc. č. 1622 a parc. č. 1623/1 žádám o informaci o možnosti provést stavební úpravy stávajícího RD na bytový dům a úpravu obecního chodníku před dotčenými pozemky a také jaké podmínky splnění bude město Rousínov požadovat v rámci projektové dokumentace uvedeného záměru.
  Odpověď:
  • Realizace stavebního záměru je možná za předpokladu, že budou splněny a dodrženy veškeré legislativní předpisy. Řešení chodníku musí splňovat podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Napojení na silnici II/430, která je v majetku Jihomoravského kraje, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, musí být projednáno s Policií ČR a příslušným silničním správním úřadem.

   

  (žádost byla doručena listinnou formou 16.09.2019. vyřízeno 27.09.2019, odpovězeno odborem výstavby a živnotního prostředí)

 • Popisy úkonů orgánu veřejné moci - životní situace
  Služby veřejné správy na portal.gov.cz
 • Formuláře
  Formuláře ke stažení
 • Opravné prostředky

  Co když orgán žádosti nevyhoví

  Odvolání

  • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
  • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
  • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
  • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

  Stížnost

  • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
   1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
   2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
   3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
   4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
  • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
  • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
   1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
   2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
  • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
  • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
  Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.