Obsah

Odbor výstavby a životního prostředí

Vedoucí odboru: Ing. Dušan Pekařík Tel.: 517 324 833
  pekarik@rousinov.cz Mob.: 734 752 399
     
Životní prostředí: Ing. Libuše Mikysková Tel.: 517 324 840
  mikyskova@rousinov.cz Mob.: 733 539 137
     
Výstavba: Hana Vintrová Tel.: 517 324 828
  vintrova@rousinov.cz Mob.: 731 651 359
     
Výstavba: Jiří Karásek Tel.: 517 324 841
  karasek@rousinov.cz Mob.: 778 411 252
     
Výběrová řízení, projektový manažer: Petra Nohelová Tel.: 517 324 847
  nohelova@rousinov.cz Mob.: 733 373 554
     
Projektový manažer: Ing. Lenka Kejlová Tel.: 517 324 847
  kejlova@rousinov.cz Mob.: 778 435 983
     
Referentka odboru: Mgr. Dana Chromá Tel.: 517 324 849
  chroma@rousinov.cz  

Popis činnosti

 • výkon státní správy v oblasti ochrany přírody a krajiny – povolování kácení dřevin rostoucích mimo les v územním obvodu města Rousínova, památné stromy, registrované významné krajinné prvky, vydávání rybářských lístků

 • v samostatné působnosti města – investiční výstavba (stavby, komunikace, zeleň, veřejný prostor), vyjádření Rady města k záměrům staveb na území města, vyjádření k zásahům do místních komunikací vč. chodníků (zvláštní užívání komunikací – uložení inženýrských sítí a přípojek, zábor veřejného prostranství), požární ochrana města, aj.

Termíny svozů komunálního odpadu od občanů od 1. 11. 2018 do 30. 4. 2019 (zimní období)
Směsný komunální odpad   
Rousínov (mimo ul. Rudé armády) lichý čtvrtek 
Rousínov - ul. Rudé armády lichý pátek
Rousínovec  lichý pátek
Kr. Vážany (mimo části od žel. přejezdu po zatáčku) liché pondělí
Kr. Vážany (pouze část od žel. přejezdu po zatáčku) lichý čtvrtek 
Vítovice lichý pátek
Čechyně lichý čtvrtek 
Kroužek lichý pátek
Slavíkovice lichý pátek
Termíny svozů komunálního odpadu od občanů od 1. 5. 2018 do 31. 10. 2018 (letní období)
Směsný komunální odpad   
Rousínov (mimo ul. Rudé armády) každý čtvrtek
Rousínov - ul. Rudé armády každý pátek
Rousínovec  každý pátek
Kr. Vážany (mimo části od žel. přejezdu po zatáčku) každý pondělí
Kr. Vážany (pouze část od žel. přejezdu po zatáčku) každý čtvrtek 
Vítovice každý pátek
Čechyně každý čtvrtek 
Kroužek každý pátek
Slavíkovice každý pátek
Jednotlivé komodity separovaného odpadu  
Sklo bílé     1x měsíčně, druhý sudý týden v měsíci, čtvrtek 
Sklo barevné      1x měsíčně, druhý sudý týden v měsíci, pátek 
Papír   1 x týdně, lichý týden, úterý, sudý týden, čtvrtek
Plasty            2 x týdně  pondělí a pátek    
Bio    každý sudý čtvrtek celý rok

 

 
Svoz zabezpečuje RESPONO, a.s.  
V případě dotazů můžete kontaktovat vedoucího střediska Slavkov
Ing. arch. Zdeněk Koudelka  
Tel: 544 227 483, mob. 603 845 713  
E - mail: koudelka@respono.cz  
Sběrný dvůr na ul. Krejčířova v Rousínově
Veškerý odpad včetně nebezpečného, který nepatří do sběrných domovních nádob nebo je nadrozměrný, lze uložit zdarma na sběrném dvoře v Rousínovci, na ul. Krejčířova, který je otevřen každé pondělí a středu od 13h do 18hkaždou sobotu od 8h do 12h. Na tuto možnost upozorňujeme obzvláště občany, kteří pro odložení odpadů užívají 1 100 l kontejnery. Tyto jsou často plněny velkorozměrovým odpadem, který do těchto nádob nepatří. Na sběrném dvoře lze za úplatu uložit menší množství stavební suti (cca přívěsný vozík za osobní automobil) a pneumatiky. Sběrný dvůr mohou využívat po dohodě s Respono a.s. Vyškov i podnikatelé.

Rybářský lístek

Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru; tato povinnost vyplývá z ustanovení § 13 odst. 7 zákona o rybářství§ 10 vyhlášky k provedení zákona o rybářství.

Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu 10 let, 3 let nebo 1 roku ode dne jeho vydání.

Kdo a kde může podat žádost o vydání rybářského lístku?

Na městském úřadu v Rousínově může podat žádost občan s trvalým pobytem v obci ve správním obvodu pověřeného Městského úřadu Rousínov (Rousínov a jeho místní části, Habrovany, Olšany, Komořany, Podbřežice, Tučapy), jemuž má být rybářský lístek vydán, nebo osoba tímto občanem zmocněná.  

Cizinci podávají žádost tomu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo pověřenému obecnímu úřadu, v jehož obvodu se zdržují.

Na koho se mohu obrátit?

Městský úřad Rousínov, odbor výstavby a životního prostředí, Sušilovo nám. 84/56, 683 01 Rousínov, tel. č.: 517 324 840, Ing. Libuše Mikysková

Podmínky a postup před vydáním rybářského lístku:

Kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářského lístku jsou základní znalosti:

 • z poznání ryb a vodních organismů,
 • z biologie ryb a vodních organismů,
 • způsobů lovu ryb,
 • o rybářském hospodaření v rybářských revírech,
 • zákona o rybářství a jeho prováděcí vyhlášky,

prokázané osvědčením o získané kvalifikaci, vydaným právnickou osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku (vzor osvědčení je uveden v příloze č. 6 vyhlášky k provedení zákona o rybářství).

Výše uvedené kvalifikační předpoklady splňuje osoba, která je rybářským hospodářem, zástupcem rybářského hospodáře, rybářskou stráží nebo která doloží osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž.

Další rybářský lístek se vydá žadateli, prokáže-li se:

 • dříve vydaným rybářským lístkem,
 • popř. jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl.

Cizinci se vydá rybářský lístek, prokáže-li se:

 • dříve vydaným rybářským lístkem,
 • jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl,
 • osvědčením o získané kvalifikaci, nebo
 • rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem.

Co musím předložit, aby mi byl rybářský lístek vydán?

Žadatel musí podat písemnou žádost o vydání rybářského lístku (na předepsaném formuláři), a to včetně všech požadovaných náležitostí podle toho, zda se žádá o první nebo další rybářský lístek -  viz výše.

Pro ověření údajů v žádosti předložte občanský průkaz, cizinec předloží cestovní pas a osoba mladší 15 let dokument, který ji pro tyto účely stanovil věcně příslušný úřad (např. rodný list).

Žádost lze stáhnout na webových stránkách města a vyplnit elektronicky nebo přímo na úřadě.

Jaké jsou poplatky za vydání rybářského lístku?

 • Platnost na 1 rok: 100,- Kč
 • Platnost na 3 roky: 200,- Kč 
 • Platnost na 10 let: 500,-Kč

Toto platí i pro cizí státní příslušníky. Děti mladší 15-ti let platí poloviční sazbu. Poplatky se hradí na odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Rousínov. 

Jaká je lhůta pro vyřízení rybářského lístku?

Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem; zpravidla se tato záležitost vyřizuje obratem.

Biologický průzkum lokality „Nad mateřskou školou“ v Rousínově
Město Rousínov nechalo zpracovat u autorizované osoby biologický průzkum lokality nad mateřskou školou v Rousínově. Vedlo nás k tomu upozornění některých občanů, že se na pozemcích nad mateřskou školou a kolem železniční trati vyskytují zákonem chránění živočichové. Byl nám předložen biologický průzkum této lokality, který se nám jevil jako jednostranně a účelově zaměřený. Proto se město rozhodlo objednat průzkum vlastní a objektivní. Tento soupis všech rostlin a živočichů s odborným popisem a komentáři tak poskytuje komplexní přehled o pestrosti flory a fauny v tomto území a podává i hodnocení plánovaného investičního záměru na tuto lokalitu. Na tomto místě celý dokument zveřejňujeme, abychom předešli šíření polopravd a nepřesných informací. Nechť si každý, kdo chce, udělá sám obrázek o významu daného území pro ochranu přírody a krajiny v našem regionu Jižní Moravy. Jen podotýkáme, že žádný z nalezených druhů rostlin i živočichů podle platného českého i evropského práva nevyžaduje tzv. „zvláštní územní ochranu“ (vyhlášení chráněného území).