Obsah

Tajemník

Tajemník: Ing. Marián Tlčik, MBA Tel.: 517 324 824
  tlcik@rousinov.cz Mob.: 724 982 860
     
Pověřenec GDPR: Jitka Grecová Tel.: 517 324 829
  grecova@rousinov.cz Mob.: 739 454 697

Popis činnosti

Podle Organizačního řádu Městského úřadu

 • V čele úřadu je starosta, který je přímo nadřízen tajemníkovi úřadu. 

 • Tajemník úřadu je zaměstnancem města a je odpovědný starostovi za plnění úkolů úřadu v samostatné i přenesené působnosti. Tajemník řídí a kontroluje činnost zaměstnanců města zařazených do úřadu (dále jen "zaměstnanci úřadu") a není-li dále stanoveno jinak, je pracovněprávně přímým nadřízeným vedoucích odborů a samostatných oddělení.

 • Tajemník úřadu plní úkoly stanovené zákonem o obcích (§ 110 odst. 4) a dalšími zvláštními právními předpisy, zejména plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům úřadu a zajišťuje výkon přenesené působnosti svěřené úřadu. Tajemník plní úkoly vedoucího úřadu podle zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

 • Tejemník úřadu dále:

  • podepisuje rozhodnutí a jiná opatření vyplývající z výkonu státní správy ve věcech přenesené působnosti svěřené úřadu, není-li k tomu oprávněn jiný zaměstnanec úřadu,

  • podepisuje písemnosti vyhotovené úřadem při plnění úkolů samostatné působnosti obce, přičemž zavazovat obec může, je-li k tomu oprávněn dle zákona, vnitřním předpisem nebo pověřen příslušným orgánem města,

  • vymezuje práva, povinnosti a odpovědnost vedoucích odborů, vedoucích oddělení a zaměstnanců úřadu,

  • rozhoduje o platovém zařazení zaměstnanců úřadu, o výši jejich osobních příplatků, a o poskytnutí odměn zaměstnancům úřadu,

  • projednává se zaměstnanci způsob zvyšování jejich kvalifikace,

  • plní úkoly uložené mu jednacími řády orgánů města a usneseními zastupitelstva a rady,

  • navrhuje radě organizační řád úřadu a jeho změny, včetně změn organizační struktury úřadu,

  • rozhoduje při kompetenčních sporech mezi odbory a samostatnými odděleními úřadu a zajišťuje koordinaci jejich činnosti,

  • rozhoduje o koncepčních opatřeních týkajících se výkonu státní správy,

  • rozhoduje o výši náhrady škody dle přísl. ustanovení zákoníku práce.

Podle § 110 zákona o obcích 128/2000 Sb.

 • V obcích s pověřeným obecním úřadem a v obcích s rozšířenou působností se zřizuje funkce tajemníka obecního úřadu, který je zaměstnancem obce. Ostatní obce mohou zřídit funkci tajemníka obecního úřadu.

 • Tajemník obecního úřadu je odpovědný za plnění úkolů obecního úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi.

 • Není-li v obci zřízena funkce tajemníka obecního úřadu nebo není-li tajemník obecního úřadu ustanoven, plní jeho úkoly starosta.

 • Tajemník obecního úřadu

  • zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě obce nebo zvláštnímu orgánu obce,

  • plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou,

  • stanoví podle zvláštních právních předpisů33) platy všem zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu,

  • plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu,

  • vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád obecního úřadu a další vnitřní směrnice obecního úřadu, nevydává-li je rada obce.

 • Tajemník obecního úřadu se zúčastňuje zasedání zastupitelstva obce a schůzí rady obce s hlasem poradním.

 • Tajemník obecního úřadu nesmí vykonávat funkce v politických stranách a v politických hnutích. 

Související články