Obsah

Stavební úřad

Vedoucí stavebního úřadu: Bc. Hana Horčičková Tel.: 517 324 827
  horcickova@rousinov.cz Mob.: 739 454 692
     
Referent stavebního úřadu: Ing. Tamara Mezihoráková Tel.: 517 324 832
  mezihorakova@rousinov.cz Mob.: 739 454 695
     
Referent stavebního úřadu: Ing. Jiří Ryšánek Tel.: 517 324 836
  rysanek@rousinov.cz Mob.: 739 454 690

Popis činnosti

Činnosti podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu: 

 • Informace o pozemcích a stavbách v závislosti na v současné době zastavěném území obce nebo platném územním  plánu formou konzultace nebo formou územně plánovací informace (ÚPI)
 • Rozhodování v územním řízení
  • umístění staveb nebo zařízení
  • změně využití území (terénní úpravy, stanovení dobývacího prostoru, odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy, hřbitovy, změna druhu pozemku přesahující výměru nad 300 m2, úpravy pozemků, které mají schopnost vsakování vody)
  • změně vlivu užívání stavby na území (změny vlivu užívání stavby na území, které má vliv na životní prostředí nebo nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu)
  • ochranné pásmo
  • dělení a scelování pozemků (i formou opatření)
 • Územní souhlas - umisťování staveb
  • stavebních záměrů uvedených v § 103
  • ohlašovaných staveb, jejich změn a zařízení
  • změn staveb
  • změn druhu pozemku o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2
  • staveb umisťovaných v uzavřených prostorech ohraničených existujícími budovami, pokud odpovídají jejich způsobu užívání, nemění se vnější půdorysné ohraničení a výškové uspořádání prostoru
  • terénních úprav do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2 na pozemcích, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím 1), pokud nedochází k nakládání s odpady
  • odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí
 • Územní opatření o stavební uzávěře
 • Územní opatření o asanaci území
 • Ohlášení
  • stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci do 150 m2 celkové zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím
  • podzemní stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem nebo stavbou podle § 16 odst. 2 písm. d)
  • stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1 000 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let; dobu dočasnosti nelze prodloužit
  • stavby do 50 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m
  • stavby pro reklamu podle § 3 odst. 2
  • stavby odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí
  • stavby zařízení staveniště, neuvedené v § 103 odst. 1 písm. e) bodě 1
  • stavby opěrných zdí do výšky 1 m, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím
  • terénní úpravy neuvedené v § 103 odst. 1 písm. b)
  • udržovací práce na stavbě neuvedené v § 103 odst. 1 písm. c)
  • stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí
 • Stavební povolení
  • všechny výše nejmenované stavby, jejichž provedení by mělo za následek překročení jejich parametrů
 • Rozhodnutí k užívání staveb:
  • kolaudace povolených staveb dle zákona č. 50/1976 Sb.,
  • souhlas s užíváním stavby
  • kolaudační souhlas
  • předčasné užívání
  • zkušební provoz
  • změna v účelu užívání stavby (po vydání souhlasu s ohlášením , nebo po vydání stavebního povolení)
 • Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení
 • Nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení
 • Nařízení neodkladného odstranění stavby a zabezpečovacích prací
 • Provádění kontrolních prohlídek staveb
 • Provádění státního stavebního dohledu
 • Projednávání přestupků občanů a správních deliktů organizací proti stavebnímu řádu
 • Vydávání souhlasů k povolování staveb speciálními stavebními úřady
 • Rozhodování o opatřeních na sousedním pozemku
 • Vybírání poplatků, konzultace se stavebníky  

Související články