Obsah

Místní poplatky

 

  • za komunální odpad
  • za psa
  • za zábor veřejného prostranství

 

Za komunální odpad

Dle Obecně závazné vyhlášky Města Rousínova č. 1/2016 se platí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Poplatník: fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území města Rousínova
  fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém nemá nikdo trvalý pobyt
Sazba poplatku:

600,- Kč na kalendářní rok, je možné rozdělit do 2 stejných splátek

Splatnost poplatku:

v případě 2 splátek: 28.2. za I. pololetí, 31.8. za II. pololetí

  v případě 1 splátky: 28.2.
Ohlašovací povinnost: do 15 dnů od vzniku i zániku poplatkové povinnosti
Způsob platby:

hotově na pokladně MěÚ Rousínov

  převodem na bankovní účet města: 19-1561324309/0800
 

V případě převodu na účet města je nutné uvést variabilní symbol a do poznámky pro příjemce: jméno, příjmení, rodné číslo (nebo datum narození) a počet osob, za které je poplatek placen. Variabilní symbol je uveden na pokladním dokladu, který jste obdrželi v minulosti při úhradě poplatku, nebo Vám bude sdělen na pokladně MěÚ Rousínov, případně na telefonním čísle 517 324 846 nebo e-mailu: pekarikova@rousinov.cz.

   Termíny svozů komunálního odpadu od občanů

 

 

                           

Za psa

Dle Obecně závazné vyhlášky Města Rousínova 1/2012, část II. se platí místní poplatek za psa.

Poplatník: fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Rousínova.
Sazba poplatku za kalendářní rok: za prvního psa v rodinném domě: 200,- Kč
 

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v rodinném domě: 300,- Kč

 

za prvního psa v ostatních bytových domech: 800,- kč

 

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v ostatních domech: 1200,- Kč

Splatnost poplatku: 31.3.

Ohlašovací povinnost:

do 30 dnů ode dne vzniku i zániku poplatkové povinnosti
Způsob platby: hotově na pokladně MěÚ Rousínov
 

převodem na bankovní účet města: 19-1561324309/0800

  V případě převodu na účet města je nutné uvést variabilní symbol a do poznámky pro příjemce: jméno, příjmení držitele psa. Variabilní symbol je uveden na pokladním dokladu, který jste obdrželi v minulosti při úhradě poplatku, nebo Vám bude sdělen na pokladně MěÚ Rousínov, případně na telefonním čísle 517 324 846 nebo e-mailu: pekarikova@rousinov.cz.

 

Za zábor  veřejného prostranství

Dle obecně závazné vyhlášky Města Rousínova č. 1/2012, část III. (dále jen OZV) se platí místní poplatek za užívání veřejného prostranství.

Poplatník:

fyzická i právnická osoba, která užívá veřejné prostranství, např. k výkopovým pracem, umístění dočasných staveb pro poskytování prodeje a služeb, umístění stavebních nebo reklamních zařízení apod.

Veřejné prostranství – specifikováno v čl. 9 OZV.

Sazba poplatku dle Obecně závazné vyhlášky Města Rousínova č. 3/2012 činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb.    10,-  Kč

 

za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 10,- Kč

 

za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 25,- Kč

 

za provádění výkopových prací 1,- Kč

 

za umístění stavebního zařízení 5,- Kč

 

za umístění reklamního zařízení 5,- Kč

 

za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 5,- Kč

 

za umístění zařízení cirkusů 1,- Kč

 

za umístění skládek 3,- Kč

 

za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce        5,- Kč

 

za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 5,- Kč.“

Splatnost poplatku:

nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství

Ohlašovací povinnost:

nejpozději 3 dny před zahájením užívání veřejného prostranství, k jehož užívání předloží souhlas vlastníka pozemku, v případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 1 den nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství.

Způsob platby: hotově na pokladně MěÚ Rousínov nebo po domluvě převodem na účet města.