Obsah

Střet zájmu


Informace k zákonu o střetu zájmů

Evidenční orgán:
Tajemník Městského úřadu Rousínov
Sušilovo náměstí 84/56
683 01 Rousínov

Správce registru a kontaktní osoba (udělování a správa uživatelských hesel):
Vedoucí odboru vnitřních věcí
Jitka Grecová (tel.: 517 324 829, e-mail: grecova@rousinov.cz)

Základní informace

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat oznámení o činnostech (§ 9), oznámení o majetku (§ 10), oznámení o příjmech, darech a závazcích (§ 11) nebo negativní oznámení (§ 12 odst. 2) příslušnému evidenčnímu orgánu, a to ve lhůtách stanovených tímto zákonem po celou dobu výkonu funkce. Evidenční orgán zabezpečuje podle § 14 zákona vedení registru těchto oznámení.
Tajemník Městského úřadu Rousínov je evidenčním orgánem, který vede registr oznámení pro veřejné funkcionáře, kterých se zákon týká (§ 2 odst. 1 a 2 zákona).
Podle § 13 zákona má každý právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin. Nahlížet do registru oznámení veřejných funkcionářů lze na základě písemné žádosti, a to osobně do listinné podoby nebo prostřednictvím veřejné datové sítě v elektronické podobě. V případě žádosti o elektronickou podobu nahlížení do registru je evidenčním orgánem žadateli přiděleno uživatelské jméno a přístupové heslo. Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, adresu žadatele pro doručování a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.
Podle § 13 odst. 6 zákona má každý právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámení evidovaných v registru.

Do registru můžete nahlédnout zde:

 

Soubory ke stažení